Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke waarde

Met zijn dienstverlening neemt Unica een leidende positie in als een van de duurzaamste technisch dienstverleners. In die hoedanigheid vertaalt Unica de maatregelen rondom de energietransitie naar praktische oplossingen die klanten helpen om hun klimaatambities in te vullen. Ook in de interne bedrijfsvoering speelt duurzaam ondernemerschap een prominente rol.

De noodzaak tot klimaatactie door overheden en bedrijfsleven blijft onverminderd hoog. In november 2021 vond de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 plaats, een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Op de conferentie werd het ‘Klimaatpact van Glasgow’ aangenomen. In dit pact committeren de ondertekenaars zich onder meer aan het geleidelijk verminderen van steenkoolgebruik, het stoppen en omkeren van ontbossing tegen 2030, vermindering van de methaanuitstoot, het beëindigen van de verkoop van verbrandingsmotoren tegen 2035 in grote markten en in 2040 wereldwijd en het mobiliseren van klimaatfinanciering uit alle bronnen. Het algemeen beeld van de conferentie was teleurstellend, met name doordat concrete doelen op belangrijke thema’s ontbraken. “Een belangrijke stap, maar het is niet genoeg”, zo bestempelde de VN de resultaten zelf.

Ook in Nederland is het kabinetsdoel om in 2030 de helft minder uit te stoten nog niet in zicht, dus het tempo van de energietransitie moet (hard) omhoog. Er is zowel maatschappelijk als politiek een steeds nadrukkelijkere oproep tot een proactieve en ambitieuze aanpak van bedrijven. Een bijkomende prikkel is een nieuw regelgevingskader dat vanuit de Europese Unie is ontwikkeld. Daarin zijn rapportageverplichtingen voor bedrijven opgenomen die vragen om proactieve, lange termijn plannen over hoe duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden ingebed in de bedrijfsstrategie en waardeketen.

Nadat corona in 2020 nagenoeg de volledige maatschappelijke focus had, herstelde de aandacht voor de klimaatdoelstellingen zich in 2021. Verduurzaming en de energietransitie zullen in de komende jaren in alle strategische beslissingen een prominente rol spelen. Bedrijven als Unica spelen daarin een essentiële rol, want de gebouwde omgeving waarin technisch dienstverleners hoofdzakelijk werken is verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Unica kan samen met zijn branchegenoten en klanten dus een verschil maken, al zal de noodklok ook harder geluid moeten worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het omzetten van de ambities naar realistische doelen zorgt voor vertraging, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met diepgaande kennis van de markt en stand der techniek is Unica uitstekend in staat klanten te ondersteunen in het concreet invullen van de klimaatdoelen en -ambities. Daarbij kunnen energievoorzieningen van A tot Z integraal worden geleverd, zo nodig met prestatiegarantie en financiering.

Bij de realisatie van de installaties voor de herontwikkeling van De Koepel in Haarlem is deze ondersteuning door Unica in de praktijk gebracht. Deze monumentale koepelgevangenis wordt een publieksvriendelijk, multidisciplinair gebouw met een 21ste-eeuwse standaard qua duurzaamheid en comfort. Unica heeft de complexe warmte en koude voorzieningen (WKO) gerealiseerd voor De Koepel en het hotel dat op het omliggende terrein wordt gebouwd. Die WKO wordt de komende decennia ook door Unica geëxploiteerd, zodat de opdrachtgever die financiering niet hoeft te verzorgen. In Steenwijk ontwikkelde Unica voor een andere opdrachtgever een installatie waarbij een zandafgraving gebruikt wordt om koude te leveren aan een bedrijventerrein. Op de campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) werd een aansluiting op een bestaande WKO-energiecentrale gerealiseerd, in lijn met de ambities en speerpunten van de universiteit. Voor een wijk in Wageningen gaat Unica in 2022 een plan uitvoeren om een wijk ‘van gas los’ te maken.