Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interne bedrijfsvoering

Als aanbieder van duurzame technische oplossingen tracht Unica ook zijn eigen vastgoed energiezuinig te beheren. Het hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken was al gecertificeerd volgens de Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. In oktober 2021 werd bij de hercertificering een vierde ster verkregen, waardoor het hoofdkantoor nu over een ‘Excellent’ BREEAM-NL In Use certificaat beschikt. Er volgt nog een biodiversiteitsonderzoek dat moet uitwijzen hoe Unica de natuur om zijn pand nog diervriendelijker kan inrichten.

Nu thuiswerken mede dankzij de coronapandemie voor veel kantoorfuncties een duurzamer karakter krijgt, heeft herijking van het huisvestigingsbeleid voor Unica de aandacht. In 2021 is een eerste inventarisatie gedaan onder medewerkers en management om de peilen of kantoorruimte efficiënter benut kan worden. In 2022 worden de resultaten besproken en bepaald welke veranderingen er in het huisvestingsbeleid worden geïmplementeerd.

Inzake mobiliteit is in 2021 al een stap gemaakt met moderner beleid dat past bij de huidige tijdgeest. In lijn met maatschappelijke ontwikkelingen is in het nieuwe mobiliteitsbeleid rekening gehouden met de verschuivende behoefte van bezit naar gebruik. Het gemoderniseerde mobiliteitsbeleid kent meer keuzevrijheid voor een leaseauto of een mobiliteitsbudget, waarmee onder meer flexibeler met openbaar vervoer kan worden gereisd. Het traditionele autoleasebeleid van Unica is daarmee gewijzigd in een modern, flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid, dat ook aansluit bij de beweging van flexibilisering van (thuis)werkplekken die is ingezet. Ter verdere stimulans van de elektrificatie van het wagenpark is het aanbod van elektrische leaseauto’s verder uitgebreid en qua prijsstelling aangepast naar actuele fiscale regelingen. De positie van serviceauto’s in de elektrificatie heeft nog altijd de aandacht en kent door de voortschrijdende techniek ook steeds meer aanbod waarmee Unica op verschillende locaties serieus experimenteert. Het nieuwe mobiliteitsbeleid krijgt vanaf 2022 zijn beslag en is een belangrijke stap in de doelstelling om in 2025 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer te bestellen, zodat het wagenpark van Unica in 2030 emissievrij is.

Huisvesting en mobiliteit hebben effect op de invulling van het thuiswerkbeleid dat Unica in 2022 definitief vormgeeft. Naast het formeel vastleggen van afspraken tussen werknemers en de leidinggevenden over werken vanuit huis, wordt daarbij ook een toolkit samengesteld om werken op afstand te vereenvoudigen

Circulariteit en het doelmatiger inzetten van beschikbare middelen is een ontwikkeling waar Unica ook veel aandacht aan besteed. Ondanks de groei die Unica in die periode noteerde, wist de organisatie de afvalafvoer in de afgelopen drie jaar met 16% te verminderen. 

In ketenverband is er ook veel aandacht voor circulariteit. Als onderdeel van de opdracht die Unica uitvoert voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt het in samenwerking met zijn ketenpartners bijvoorbeeld een circulaire marktplaats. Die is bedoeld om de materialen en grondstoffen die voor de uitvoering van het project worden ingezet maximaal te benutten en hergebruiken.

Het is een treffend voorbeeld waarin opdrachtnemer, opdrachtgever en leveranciers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van circulariteit. Ook afzonderlijk stimuleert Unica zijn leveranciers om met circulaire innovaties te komen. Tijdens de jaarlijkse Unica Innovation Challenge werd het concept voor circulaire luchtfilters van AQ Group bij deze verkiezing als beste idee beoordeeld. Unica stelt een investeringsbudget beschikbaar om de oplossing de komende jaren gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Los van het centraal vastgestelde beleid wordt binnen de omvangrijke Unica-organisatie op talrijke andere plaatsen duurzaam ondernemerschap toegepast. Om alle kennis, creatieve ideeën en uitvoeringscapaciteit in duurzaam ondernemerschap te bundelen is in het najaar van 2021 het interne duurzame ondernemers netwerk gestart. Een oproep aan alle Unica-medewerkers om zich hierbij aan te sluiten resulteerde in meer dan 35 enthousiaste betrokkenen die in november 2021 voor een kick-off samenkwamen op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De ambitie van het duurzame ondernemers netwerk is om in 2022 verschillende pilots uit te werken tot concrete actieplannen en het netwerk van duurzame ondernemers binnen Unica verder uit te breiden.