Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gezondheid

De prioriteit in de coronaprotocollen binnen Unica lag en ligt op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. De preventiemaatregelen die het RIVM voorschrijft om het risico op coronabesmetting te minimaliseren zijn strikt gevolgd en waar nodig vertaald naar de dagelijkse uitvoering op locatie, ook met behulp van het brancheprotocol ‘Samen veilig doorwerken’. Mede daardoor waren de gezondheidseffecten van corona voor Unica beperkt en werd de daling in het ziekteverzuim die de afgelopen drie jaar is ingezet in 2021 gecontinueerd.

Over 2021 was er sprake van een verzuimpercentage van 5,1%, waar dat in 2020 nog 5,2% was. Net als vorig jaar is er door het management van Unica in 2021 veel aandacht besteed aan het bewust verbinding houden met medewerkers die op afstand werken en/of niet meer dagelijks op kantoor zijn. Waar dat in 2020 nog nieuw was, is samenwerken en leidinggeven op afstand gedurende de pandemie min of meer onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering. De behoefte om weer vaker fysiek bij elkaar te komen na de coronapandemie is hiermee niet verdwenen, maar in de bijna twee jaar dat er meer op afstand met elkaar gewerkt wordt zijn er veel creatieve initiatieven ontstaan om de onderlinge verbondenheid te versterken. Online informatiesessies die noodzakelijkerwijs ontstonden toen fysieke afspraken niet goed mogelijk waren, krijgen ook na de pandemie waarschijnlijk een permanent karakter door de laagdrempeligheid en het bereik van online deelname.

De dalende verzuimtrend is het resultaat van een verbeterprogramma voor verzuimbegeleiding. Daarin spelen twee onderdelen een belangrijke rol. In de eerste plaats is vanaf 2019 een samenwerking gestart met arbodienstverlener ttif & arbo. Doel van deze samenwerking was om de focus te verleggen van verzuim naar preventie en inzetbaarheid. Inmiddels is de basis op orde gebracht en is het verzuimpercentage – ondanks de coronaperiode – gedaald tot onder de 5%. Dat is vooral gelukt door aandacht te besteden aan de begeleiding van leidinggevenden, die nieuwe rollen en verantwoordelijkheden hebben gekregen inzake verzuimbegeleiding. Door uitgebreide toelichting en training te geven over de taken die horen bij verzuimbegeleiding, zijn leidinggevenden nu beter in staat om constructieve gesprekken te voeren met medewerkers over het delicate thema gezondheid. Steeds meer bedrijven uit het Unica-netwerk sluiten aan bij de samenwerking met ttif & arbo, nu hun contracten met andere arbo-dienstverleners zijn afgelopen.

Een tweede component dat bijdraagt aan de focus op preventie en inzetbaarheid, is het programma ‘Jouw DAG’ dat zich concentreert op vitaliteit en balans. Met de initiatieven uit dit programma is veel bewustwording gecreëerd rondom gezond en vitaal werkgever- en werknemerschap. Zonder medewerkers enige verplichtingen op te leggen, ziet Unica het vanuit zijn DNA van een familiebedrijf als zijn taak om medewerkers bewust te maken van manieren om tijdens en buiten hun werk vitaal en gezond te blijven. De nadruk op dit thema is onder meer zichtbaar in de interne communicatie, waar de initiatieven van Jouw DAG een vast onderdeel van zijn.

In 2020 en 2021 is alle medewerkers een online preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden, waarvan de conclusies en aanbevelingen eind 2021 gerapporteerd zijn. In de analyse zijn naast de PMO-resultaten ook verzuimcijfers en de resultaten van het medewerkersonderzoek betrokken. De rapportage is gespecificeerd per cluster, waarin de belangrijkste inzichten voor dat specifieke cluster zijn samengebracht tot drie hoofdaanbevelingen. Per aanbeveling is een onderbouwing gemaakt met bijbehorende feiten en cijfers die zijn uitgewerkt in concrete acties en adviezen. Met deze gerichte rapportage kan elk cluster in 2022 dus specifieke vervolgstappen zetten om de duurzame inzetbaarheidsdoelen die Unica nastreeft te bewerkstelligen.