Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Risicomanagement

Het structureel, geïntegreerd en tijdig identificeren van kansen en risico’s en die vervolgens benutten dan wel mitigeren is de grondhouding voor risicobeheersing die Unica hanteert. Voor het bepalen van de risicobereidheid maakt de Raad van Bestuur continu de afweging tussen de financiële performance en de risico’s. Daarbij worden de grootste bedreigingen zorgvuldig beoordeeld en worden de mitigerende maatregelen vastgelegd die deze risico’s kunnen beperken.

Unica heeft de risico’s onderverdeeld in vijf categorieën. Aan elk van deze categorieën is een mate van risicobereidheid gekoppeld, die in onderstaande tabel is weergegeven.

Categorie

Risicobereidheid

Omschrijving

Strategisch

Gemiddeld

Unica is bereid om risico’s te accepteren om zijn ambities te verwezenlijken. Bij het beoordelen van risico’s vindt altijd een afweging plaats tussen de commerciële kansen en de sociale en economische risico’s op lange termijn.

Operationeel

Laag

Bij de uitvoering van zijn operationele activiteiten beperkt Unica de risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden voor klanten. Met betrekking tot veiligheid geldt een zerotolerancebeleid, waarbij er nooit risico’s worden aangegaan die de veiligheid voor medewerkers, klanten of werken in gevaar brengen.

Financieel

Laag

Unica koestert een stabiel financieel fundament, met een goede balans tussen eigen en vreemd vermogen. Met zorgvuldig financieel projectmanagement worden financiële projectrisico’s vermeden.

Digitaal

Laag

Met behulp van technische, organisatorische en beleidsmatige maatregelen beperkt Unica digitale risico’s die gepaard gaan met de digitale transformatie van de eigen organisatie en de digitalisering van de externe omgeving.

Compliance

Niet

Unica hanteert de hoogste integriteitsstandaarden, voldoet aan de wet- en regelgeving en ziet erop toe dat die standaarden binnen alle bedrijven worden nageleefd.

De wijze waarop Unica omgaat met risicobeheersing is vastgelegd in centraal beleid. Het onderwerp is een terugkerend thema in de vergaderingen van het Executive Committee, waarin alle clusterbedrijven en shared services vertegenwoordigd zijn. De ExCo-leden dragen de beleidslijnen uit aan de decentrale directieteams, die binnen deze kaders hun eigen risico-afwegingen maken.

Het procuratieschema van Unica voorziet erin dat opdrachten met een waarde van meer dan € 2,5 miljoen altijd juridisch worden gecheckt. Als een aanneemsom boven de procuratiegrens van een directeur ligt, wordt een bidform gemaakt dat door de verantwoordelijke directeur, de juridische afdeling en de Raad van Bestuur moet worden bekrachtigd. Voor meerjarige opdrachten met een jaarlijkse opdrachtwaarde van meer dan € 10 miljoen moet tevens goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden verkregen.