Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financieel

Een financieel dashboard dat voorziet in eenduidige evaluatie van de financiële prestaties van alle clusters zorgt voor een goed en actueel beeld van de financiële gezondheid van Unica. Met die stuurinformatie kan worden geborgd dat er voldoende liquiditeit en bankgarantiefaciliteiten beschikbaar zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Maandelijks worden de periodecijfers gedetailleerd besproken met elk cluster zodat waar nodig direct en adequaat kan worden bijgestuurd. In het bijzonder is er aandacht voor de werkkapitaalpositie, die een goede indicator is voor de stabiliteit van Unica. Daarnaast is voor de operationele activiteiten de afdeling business control ingericht. Daar zijn alle activiteiten samengebracht op het gebied van financiële beheersing op project-, bedrijfs- en clusterniveau, zoals begeleiding van de planning & control cyclus, analyse van de resultaten en het adviseren van directies op het gebied van finance en riskmanagement. Daarmee worden de financiële risico’s in de project- en contractuitvoering beperkt.

Ter verdere verbetering van financiële transparantie stapt Unica in 2022 over naar boekhoudstandaarden op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Dit is een standaard die wereldwijd erkend is en daarmee de vergelijkbaarheid van de financiële prestaties van Unica vergemakkelijkt.

Voor het aantrekken van financiering maakt Unica gebruik van externe deskundigheid, waarbij primair de deskundigheid van grootaandeelhouder Triton wordt benut. Kredietrisico’s worden beperkt doordat uitstaande vorderingen zijn verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij.