Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Continue verbetering

Ter verdere professionalisering van de organisatie lopen er binnen Unica verschillende centrale verbetertrajecten, die primair worden gecoördineerd vanuit het Shared Service Center (SSC).

Mede ingegeven door de coronapandemie heeft flexibel werken vorig jaar een vlucht genomen. Een projectgroep heeft in 2021 beleidsvoorstellen samengesteld hoe dit structureel geborgd kan worden binnen Unica. Een concrete uitwerking daarvan is een thuiswerkvergoeding voor medewerkers, die vanaf oktober 2021 van kracht is. Daarnaast is een doorrekening gemaakt van de effecten op het zakelijk verkeer bij structureel flexibel/thuiswerken, met het oog op de toekomstige mobiliteitsbehoeften. Voor huisvesting wordt ook beoordeeld wat de effecten op de huisvestingsbehoefte zijn als er structureel sprake is van een lagere bezettingsgraad. De adviezen worden in 2022 uitgewerkt tot integraal beleid dat als zodanig geïmplementeerd wordt.

De uniforme leidraad die in 2020 is ontwikkeld voor de onboarding van nieuw geacquireerde bedrijven wordt sinds 2021 in de praktijk gebracht vanuit een Post Merger Integration (PMI) proces. Dit proces wordt begeleid en geprioriteerd door een stuurgroep waarin de coördinerende stafdirecteur, clusterdirecteur en de directeur van het geacquireerde bedrijf zitting hebben. Gezamenlijk signaleren zij de belangrijkste synergievoordelen en komen ze tot een heldere lijst met concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn om het integratieproces te bevorderen.

Los van de modernisering van het ICT-landschap voor de primaire processen van Unica, wordt gewerkt aan de vereenvoudiging van de HR-processen waar medewerkers mee te maken hebben. De handelingen voor medewerkers en lijnmanagement worden versimpeld en verbeterd en standaarden worden vastgelegd in systemen, zodat arbeidsintensief maatwerk geminimaliseerd wordt. In 2021 zijn verschillende modules van dit programma gelanceerd, waaronder Flex Benefits. Met die module kunnen medewerkers het hele jaar door zelf kiezen of ze flexibele arbeidsvoorwaarden willen inzetten voor extra vergoedingen of juist voor extra vrije tijd. Het vergemakkelijken van die keuzemogelijkheid zorgt ervoor dat medewerkers hun flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen inzetten naar hun behoeftes op dat moment. In 2022 volgt meer functionaliteit die de HR-processen voor medewerkers én management eenvoudiger maken en waarmee het imago van Unica als moderne werkgever verder wordt versterkt.