Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2022 en verder

Het perspectief voor technische dienstverlening in het algemeen en voor Unica in het bijzonder blijft onverminderd gunstig. Unica is weliswaar al een van de grootste technisch dienstverleners, maar op de gefragmenteerde Nederlandse markt hebben de top-10 spelers gezamenlijk nog maar een marktaandeel van 25% en is er nog veel ruimte voor verdere groei.

Unica opereert met zijn kennis en dienstverlening in het hart van de energietransitie waarvan de vaart snel zal toenemen. De betaalbaarheid van duurzame oplossingen verbetert onder invloed van volatiliteit, wet -en regelgeving en geopolitieke omstandigheden en maakt de overstap van traditionele fossiele oplossingen steeds aantrekkelijker. De klimaatambities die organisaties willen bereiken, de omvangrijke verduurzamingsopgaves waar zij voor staan en de technische oplossingen die dat mogelijk maken kunnen met behulp van de inspanningen van Unica gerealiseerd worden.

De veranderende functie van kantoren en bijbehorende gebouwaanpassingen verleggen de focus nog verder naar transformatieprojecten in plaats van nieuwbouw, waarvoor diepgaande kennis van installatietechnische aanpassingen onontbeerlijk is. Ook smart building toepassingen om gebouwen duurzamer, comfortabeler, veiliger en (kosten)efficiënter te maken gaan een onderscheidende rol spelen in de transformaties van gebouwen. De fundamentele ICT-kennis die Unica hiervoor op vele vlakken in huis heeft zorgt voor een sterke positie om klanten te ondersteunen bij de implementatie daarvan.

Groeiverwachting

De gunstige perspectieven voor Unica resulteren in een jaarlijkse groeiverwachting tussen de 10% en 20%. De verdere groei van het gezonde rendement blijft in de komende jaren speerpunt in de groeistrategie. De autonome groei die Unica verwacht wordt aangevuld met gerichte acquisities om de specialistische kennis verder te verbreden of de regionale aanwezigheid te versterken. Sinds 2017 heeft Unica twaalf acquisities in zijn netwerk van bedrijven geïncorporeerd. Deze buy & build strategie die Unica al vele jaren hanteert, zorgt voor een beheersbare versnelling van de groei die ook de komende jaren wordt toegepast. In 2022 verwacht Unica wederom zijn bedrijvennetwerk met acquisities verder te versterken. De effecten van corona op de bedrijfsresultaten blijven naar verwachting beperkt, al blijft waakzaamheid over fluctuaties in de markt geboden in een laatcyclische sector als de techniek.

Verbetering van het rendement heeft de focus in de groeistrategie van Unica, maar om te profiteren van schaalvoordelen is omzetgroei noodzakelijk. Door acquisities kan Unica zijn diensten verbreden en uitbreiden en zo meer toegevoegde waarde aan klanten bieden. De technische kennis van Unica is zeer divers, waarbij traditionele installatietechniek niet meer los valt te zien van hightech ICT-oplossingen. De diensten worden nu nog veelal autonoom aangeboden vanuit de zelfstandig opererende bedrijven, maar de kracht van Unica verschuift nadrukkelijk naar integrale oplossingen, waarbij klanten de gecombineerde dienstverlening krijgen van meerdere disciplines. Met zijn netwerk van bedrijven die toonaangevend zijn in hun specialismen, is Unica uitstekend gepositioneerd om als partner te fungeren voor zijn klanten bij innovatieve en duurzame transformatieprocessen.

Strategie

Het benutten van dit potentieel op zowel operationeel als commercieel vlak is een speerpunt in de strategie die Unica de komende jaren voert. De grondige inzet van de kennis op het gebied van ICT en smart building toepassingen leidt tot nieuwe gezamenlijke proposities en past in de volgende fase van toegevoegde waarde die Unica zijn klanten kan leveren. Bovendien maakt de variatie in de dienstverlening Unica aantrekkelijker als werkgever. Aangevuld met alternatieve wervingsmethodes zoals zij-instroom, opleidingstrajecten, technologische ondersteuning en samenwerking met ketenpartners en branchegenoten kan Unica de komende jaren ook op de arbeidsmarkt een veelzijdige en aantrekkelijke positie innemen.

In het najaar van 2021 is een onderzoek naar een eventuele herijking van de strategie uitgevoerd door internationaal adviesbureau Roland Berger, dat het groeipotentieel en de multidisciplinaire kracht van Unica heeft onderschreven. Een zorgvuldige marktanalyse en diepte-interviews zijn in specifieke werkgroepen verder uitgewerkt en de aanbevelingen worden vanaf 2022 geïmplementeerd. Naast al bestaande strategische pijlers zoals innovatie & digitalisering, het werkgeversimago en uitbreiding van het bedrijvennetwerk met acquisities, is versteviging van het fundament van duurzaam ondernemerschap een aandachtpunt. Unica gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg en zal met eigen medewerkers, ketenpartners en klanten initiatieven blijven ontplooien om lange termijn waarde te creëren.

Hoewel het potentieel van integraliteit meer nadruk krijgt, blijft het eigen ondernemerschap een belangrijke succesfactor van Unica. De inmiddels meer dan 35 bedrijven die tot ons netwerk van bedrijven behoren hebben door hun ondernemersvrijheid de slagkracht in de regio of in het domein waarin ze actief zijn. Het oplossen van de technische en maatschappelijke uitdagingen waar onze sector aan bijdraagt, vereist wel samenwerking tussen branchegenoten, ketenpartners, collega’s en klanten. Om het verschil te maken bij complexe uitdagingen als de energietransitie is afstemming in de volle breedte nodig. Om dat te stimuleren houdt Unica ook intern de aandacht op de samenwerking tussen de bedrijven uit het netwerk, bijvoorbeeld door het samenstellen van integrale proposities, middels commerciële programma’s en het delen van kennis tussen de bedrijvenclusters.

Gebeurtenissen na balansdatum

De oorlog in Oekraïne die begin 2022 is ontstaan, heeft het bestuur en de medewerkers Unica persoonlijk diep getroffen. Uiteraard geldt bovenal onze zorg en het medeleven aan de getroffen inwoners van Oekraïne, die dagelijks de immense gevolgen van deze oorlog ondervinden.

De verwachte operationele en financiële effecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijfsresultaten van Unica zijn gering. Unica heeft geen klanten en partners in Oekraïne en Rusland, dus er zijn geen directe inkoop-, leverings- of factuurrelaties met partijen in de landen die onder druk staan. Doordat Unica volledig in Nederland actief is en in euro’s opereert, zijn er tevens geen valutarisico’s.

De oorlog in Oekraïne heeft wel tot gevolg dat Unica te maken heeft met verdere prijsstijgingen en beperktere beschikbaarheid van materiaal. Vooralsnog zijn de effecten hiervan op de projecten gering. Ook houdt Unica voor het boekjaar 2022 rekening met prijsverhogingen die een geringe impact kunnen hebben op de omzet en/of het resultaat van Unica Groep.

Onder de omvangrijke klantportefeuille die Unica bedient, bevinden zich mogelijk relaties die wel in sterke mate afhankelijk zijn van leveringen uit of aan Oekraïne en Rusland. Voor de klanten die als zodanig geïdentificeerd zijn, is voor lopende opdrachten de debiteurbewaking versterkt. Voor nieuwe opdrachten worden scherpere leverings- en contractvoorwaarden afgesloten.

Hoewel de impact van de geopolitieke omstandigheden aanleiding blijft voor alertheid, kan over het algemeen worden gesteld dat de crisisbestendigheid van Unica groot is. De diversiteit aan specialismen die Unica in huis heeft zorgt voor spreiding van eventuele effecten. De stabiele klantportefeuille met focus op recurring business en minder conjunctuurgevoelige sectoren draagt eveneens bij aan het beperken van de impact van omstandigheden die buiten de macht van Unica liggen.

Sterke positie

De inzet van de ruim 3.500 medewerkers die zich in een opnieuw complex coronajaar onvoorwaardelijk hebben ingezet, is onontbeerlijk voor ons succes. Dat geldt ook voor het vertrouwen dat klanten ons schenken. Onze bedrijvengroep heeft een sterke positie om hen de komende jaren nog breder van dienst te zijn en meer toegevoegde waarde te bieden. De Raad van Bestuur ziet er naar uit om de prettige en constructieve samenwerking met de Raad van Commissarissen, het management, de Ondernemingsraad en alle andere betrokkenen de komende jaren voort te zetten en het succes van onze bedrijvengroep verder uit te bouwen.

Hoevelaken, 31 maart 2022
John Quist, CEO
Ron van Laar, CFO