Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overzicht GRI-indicatoren

Generieke indicatoren

GRI-indicator

Omschrijving

Vindplaats of toelichting

Organisatieprofiel

  

102-1

Naam van de organisatie.

Unica

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Profiel Unica Groep

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Hoevelaken, Nederland

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is.

Hoofdzakelijk Nederland

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm.

Organisatiestructuur en Corporate Governance

102-6

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten).

Profiel Unica Groep

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie.

Profiel Unica Groep

102-8

Totale personeelsbestand naar type werk, geslacht, arbeidsovereenkomst en regio.

De verdeling naar regio is niet relevant. De activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

102-9

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.

Interne bedrijfsvoering

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode voor wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen.

Profiel Unica Groep en Acquisities

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

Niet van toepassing

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven.

Duurzaamheid bij klanten

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.

Maatschappelijke waarde

Strategie en analyse

  

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Woord van Raad van Bestuur

Ethiek en integriteit

  

102-16

Beschrijving van de gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen binnen de organisatie, zoals een gedragscode.

Compliance

Governance

  

102-18

Bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam en de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming ten aanzien van economische, sociale en milieu-impact.

Corporate Governance

Betrokkenheid stakeholders

  

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.

Duurzaam ondernemerschap

102-41

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

100%

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden.

Duurzaam ondernemerschap

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken.

Duurzaam ondernemerschap

102-44

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen in betrokkenheid met belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd.

Duurzaam ondernemerschap

Profiel van het verslag

  

102-45

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.

Toelichting op geconsolideerde jaarrekening

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten.

Duurzaam ondernemerschap

102-47

Overzicht van materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Duurzaam ondernemerschap

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

Niet van toepassing

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van de reikwijdte en afbakening.

Er vonden geen significante veranderingen plaats

102-50

Verslaggevingperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

2021

102-51

Datum van het vorige verslag.

26 maart 2021

102-52

Verslaggevingcyclus.

Jaarlijks

102-53

Contact voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

marketing@unica.nl

102-54

  1. De ‘in accordance’-optie die de organisatie heeft gekozen.

  2. GRI-index voor de gekozen optie.

  3. Verwijzing naar het externe assurance rapport, in geval het rapport extern is geverifieerd.

Dit rapport is opgesteld conform de ‘GRI Standards’, optie ‘Core’

Overzicht GRI-indicatoren

Er is geen externe assurance uitgevoerd.

102-55

  1. GRI-tabel

Overzicht GRI-indicatoren

102-56

  1. Externe assurance

Er is geen externe assurance uitgevoerd.

Specifieke indicatoren

GRI-indicator

Omschrijving

Vindplaats of toelichting

Economisch

  

Aspect: Economische performance
201-1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.

Kerncijfers

201-3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.

Lonen en salarissen

Aspect: Anti-corruptie
205-1

Totaal aantal en percentage activiteiten die beoordeeld zijn op risico’s met betrekking tot corruptie, en de vastgestelde significante risico’s.

Compliance

205-2

Communicatie en trainingen over anti-corruptiebeleid en procedures.

Compliance

205-3

Bevestigde incidenten met corruptie en genomen maatregelen.

Er vonden geen incidenten plaats

Aspect: Oneerlijke concurrentie
206-1

Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.

Niet van toepassing

Milieu

  

Aspect: Energie
302-1

Energieverbruik binnen de organisatie (incl. verbruik van en hoeveelheid fossiel en niet-fossiel, methodes/standaarden en conversiefactoren).

Direct en indirect energieverbruik

Aspect: Emissie
305-1

Directe emissies (scope 1) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/ methodes van meten en conversiefactor.

Directe en indirecte emissies

305-2

Indirecte emissies (scope 2) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/ methodes van meten en conversiefactor.

Directe en indirecte emissies

Aspect: Afval
306-2

Gewicht van afval per type en afvalverwerkingsmethode (hergebruik, recycling, verbranding etc.) en vaststelling van de afvalverwerkingsmethode.

Afvalstromen en Interne bedrijfsvoering

Aspect: Transport
305-1

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.

Interne bedrijfsvoering

Aspect: Producten en diensten
305-2

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie.

Interne bedrijfsvoering en Directe en indirecte emissies

Sociaal

  

Aspect: Werkgeverschap
401-1

Totaal aantal (nieuwe) werknemers en personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht.

Personeelsbestand

401-2

Uitkeringen aan voltijd werknemers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of parttime werknemers, per grootschalige activiteit.

Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar.

Aspect: Veilig en gezond werken
403-2

Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht.

Veiligheid en Ongevallen overzicht

Aspect: Opleiding en training
404-1

Gemiddeld aantal uur training per werknemer (per werknemerscategorie en geslacht).

Opleiding, prestatie en loopbaanontwikkeling

404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.

Opleiding en ontwikkeling en Opleiding, prestatie en loopbaanontwikkeling

404-3

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling, onderverdeeld naar geslacht en medewerker categorie.

Opleiding en ontwikkeling en Opleiding, prestatie en loopbaanontwikkeling

Aspect: Leveranciersbeoordeling
414-1

Het percentage nieuwe leveranciers dat gecontroleerd is op onze criteria.

Er zijn geen nieuwe leveranciers toegevoegd waarbij er een significant risico is op het niet voldoen aan onze criteria.

Aspect: Klanttevredenheid
102-44

Resultaat van klanttevredenheidsonderzoek.

Commercie

Aspect: Compliance
419-1

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving.

Er vonden geen sancties plaats