Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2021

22 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV heeft voor een bedrag van € 2,2 miljoen (2020: € 1,5 miljoen) gefactureerd aan Unica Financial Services BV inzake beheer van WKO-installaties.

2021

6 - Liquide middelen

Voor een bedrag van € 1.919.000 (2020: € 2.989.000) staan de liquide middelen op geblokkeerde G-rekeningen en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de groep.

2021

14 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank AG en Rabobank hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden.

2021

Geconsolideerde balans

2021

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

2021

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2021

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Unica Groep BV ontzorgt zijn opdrachtgevers met duurzame technologische oplossingen voor veiligheid, communicatie en comfort.

2021

1 - Immateriële vaste activa

Onder de goodwill zijn ook merknaam, klantcontracten en order backlog opgenomen. Goodwill en klantcontracten worden afgeschreven in 10 jaar, merknaam in 5 jaar. De geactiveerde order backlog wordt over een periode van 18 maanden afgeschreven.

2021

2 - Materiële vaste activa

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.

2021

3 - Financiële vaste activa

Dit betreft:

2021

4 - Voorraden

2021

5 - Vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2021

11 - Onderhanden projecten

Een aanzienlijk deel van de stijging in 2021 van zowel de geactiveerde kosten als de gedeclareerde termijnen wordt veroorzaakt doordat het onderhanden werk van een deel van de bedrijven netto is opgenomen in 2020 en gepresenteerd is onder

2021

7 - Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans van Unica Groep BV.

2021

8 - Aandeel van derden in het groepsvermogen

Toon meer resultaten