Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2021

 

2020

Actief

    

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

    

Goodwill

 

33.418

 

38.498

Financiële vaste activa (1)

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

77.712

 

46.761

 

Andere deelnemingen

108

 

2.252

 

Vorderingen op deelnemingen

90

 

0

 
  

77.910

 

49.013

Vlottende activa

    

Vorderingen

    

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

258

 

446

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

23.604

 

0

 

Vordering op aandeelhouder

0

 

3.275

 

Overige vorderingen en overlopende activa

1.099

 

0

 
  

24.961

 

3.721

Liquide middelen

 

15.293

 

37.416

  

151.582

 

128.648

     
     
     

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2021

 

2020

Passief

    

Eigen vermogen (2)

    

Geplaatst kapitaal

10.000

 

10.000

 

Wettelijke reserve deelnemingen

125

 

2.200

 

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

2.025

 

1.019

 

Overige reserves

59.717

 

37.162

 

Resultaat boekjaar

26.813

 

21.485

 
  

98.680

 

71.866

Langlopende schulden

 

50.000

 

0

Kortlopende schulden

    

Schulden aan leveranciers

94

 

0

 

Te betalen personeelskosten

18

 

0

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

0

 

55.235

 

Schulden aan aandeelhouders

1.116

 

0

 

Overige schulden

1.674

 

1.547

 
  

2.902

 

56.782

  

151.582

 

128.648