Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(volgens de indirecte methode)

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2021

 

2020

Bedrijfsresultaat

 

39.428

 

31.434

     

Aanpassingen voor:

    

Afschrijvingen

 

17.006

 

9.800

Mutatie voorzieningen

 

411

 

1.120

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

Mutatie voorraden

-1.328

 

-297

 

Mutatie onderhanden projecten

-17.578

 

31.997

 

Mutatie debiteuren

5.556

 

883

 

Mutatie overige vorderingen

2.577

 

2.925

 

Mutatie kortlopende schulden

-7.002

 

2.815

 
  

-17.775

 

38.323

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

39.070

 

80.677

     

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

 

26

 

-3

Belastingen

 

-2.669

 

-1.907

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

36.427

 

78.767

     

Investeringen in ontwikkelingskosten en software

-3.778

 

-3.510

 

Investeringen in materiële vaste activa

1.035

 

-1.770

 

Verwervingen groepsmaatschappijen

-92.509

 

-22.243

 

Investeringen in financiele vaste activa

-20

 

0

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-95.272

 

-27.523

     

Nieuwe langlopende leningen

50.000

 

0

 

Mutatie rekeningcourantschuld aandeelhouder

0

 

-9.377

 

Betaalde rente

-117

 

-128

 

Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouders

-299

 

0

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

49.584

 

-9.505

     

Netto kasstroom

 

-9.261

 

41.739

In verworven deelnemingen aanwezige geldmiddelen

 

5.202

 

1.936

Stand per 1 januari

 

57.964

 

14.289

Stand per 31 december

 

53.905

 

57.964