Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2021

 

2020

Actief (voor winstbestemming)

    

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa (1)

    

Goodwill

121.157

 

47.613

 

Ontwikkelingskosten

2.025

 

1.019

 

Software

6.923

 

5.625

 
  

130.105

 

54.257

Materiële vaste activa (2)

    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.311

 

1.645

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

9.077

 

8.308

 
  

10.388

 

9.953

Financiële vaste activa (3)

    

Niet-geconsolideerde deelnemingen

152

 

82

 

Leningen en overige langlopende vorderingen

195

 

25

 
  

347

 

107

Vlottende activa

    

Voorraden (4)

 

5.608

 

3.262

Vorderingen (5)

    

Debiteuren

80.650

 

76.867

 

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

479

 

2.340

 

Vordering op aandeelhouder

1.312

 

3.275

 

Nog te factureren

891

 

1.345

 

Overige vorderingen en overlopende activa

11.356

 

8.040

 
  

94.688

 

91.867

Liquide middelen (6)

 

53.905

 

57.964

  

295.041

 

217.410

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2021

 

2020

Passief (voor winstbestemming)

    

Groepsvermogen

    

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen (7)

98.680

 

71.866

 

Aandeel van derden in het groepsvermogen (8)

668

 

551

 
  

99.348

 

72.417

Voorzieningen (9)

 

13.775

 

5.988

Langlopende schulden (10)

 

50.000

 

0

Kortlopende schulden

    

Onderhanden projecten (11)

17.802

 

39.000

 

Schulden aan leveranciers

52.285

 

49.600

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen (12)

23.113

 

18.332

 

Te betalen personeelskosten

21.426

 

16.843

 

Nog te ontvangen facturen m.b.t. opgeleverde projecten

5.362

 

4.614

 

Schulden aan aandeelhouders

1.703

 

0

 

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

120

 

2.020

 

Overige schulden en overlopende passiva (13)

10.107

 

8.596

 
  

131.918

 

139.005

  

295.041

 

217.410