Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2021

 

2020

Gefactureerde omzet

645.381

 

566.904

 

Mutatie saldi gefactureerde termijnen inzake onderhanden projecten

-12.408

 

-61.267

 

Omzet opgeleverde werken

632.973

 

505.637

 

Mutatie onderhanden projecten (exclusief gefactureerde termijnen)

30.182

 

33.309

 

Som der bedrijfsopbrengsten (productie-omzet) (15)

 

663.155

 

538.946

     

Materialen

146.654

 

122.089

 

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

154.569

 

119.646

 

Lonen en salarissen (16)

175.060

 

148.058

 

Sociale lasten

26.357

 

23.885

 

Pensioenlasten

18.719

 

15.680

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

13.105

 

6.111

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

3.901

 

3.689

 

Inleen derden

27.911

 

23.249

 

Overige bedrijfskosten (17)

57.451

 

45.105

 

Som der bedrijfslasten

 

623.727

 

507.512

     

Bedrijfsresultaat

 

39.428

 

31.434

     

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen (18)

 

25

 

-383

Financiële baten en lasten (19)

 

-791

 

-129

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

 

38.662

 

30.922

Belastingen (20)

 

-11.411

 

-9.238

Geconsolideerd resultaat na belastingen

 

27.251

 

21.684

Waarvan aandeel van derden (21)

 

-438

 

-199

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

 

26.813

 

21.485