Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige toelichtingen

Bezoldiging van directie en commissarissen

In de salariskosten van 2021 is € 1.073.000 (2020: € 963.000) begrepen als bezoldiging van de directie, inclusief voormalige bestuurders. Dit is inclusief een pensioenlast van € 58.000 (2020: € 33.000). De commissarissenbeloning bedroeg over het boekjaar € 161.000 (2020: € 120.000).

Gebeurtenissen na balansdatum

De oorlog in Oekraïne die begin 2022 is ontstaan, heeft het bestuur en de medewerkers Unica persoonlijk diep getroffen. Uiteraard geldt bovenal onze zorg en het medeleven aan de getroffen inwoners van Oekraïne, die dagelijks de immense gevolgen van deze oorlog ondervinden.

De verwachte operationele en financiële effecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijfsresultaten van Unica zijn gering. Unica heeft geen klanten en partners in Oekraïne en Rusland, dus er zijn geen directe inkoop-, leverings- of factuurrelaties met partijen in de landen die onder druk staan. Doordat Unica volledig in Nederland actief is en in euro’s opereert, zijn er tevens geen valutarisico’s.

De oorlog in Oekraïne heeft wel tot gevolg dat Unica te maken heeft met verdere prijsstijgingen en beperktere beschikbaarheid van materiaal. Vooralsnog zijn de effecten hiervan op de projecten gering. Ook houdt Unica voor het boekjaar 2022 rekening met prijsverhogingen die een geringe impact kunnen hebben op de omzet en/of het resultaat van Unica Groep.

Onder de omvangrijke klantportefeuille die Unica bedient, bevinden zich mogelijk relaties die wel in sterke mate afhankelijk zijn van leveringen uit of aan Oekraïne en Rusland. Voor de klanten die als zodanig geïdentificeerd zijn, is voor lopende opdrachten de debiteurbewaking versterkt. Voor nieuwe opdrachten worden scherpere leverings- en contractvoorwaarden afgesloten.

Hoewel de impact van de geopolitieke omstandigheden aanleiding blijft voor alertheid, kan over het algemeen worden gesteld dat de crisisbestendigheid van Unica groot is. De diversiteit aan specialismen die Unica in huis heeft zorgt voor spreiding van eventuele effecten. De stabiele klantportefeuille met focus op recurring business en minder conjunctuurgevoelige sectoren draagt eveneens bij aan het beperken van de impact van omstandigheden die buiten de macht van Unica liggen.