Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank AG en Rabobank hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee heeft Unica Groep BV haar aandelen aan de bank verpand. De groepsmaatschappijen hebben vorderingen, voorraden en inventaris aan de bank verpand. Het totaal van de afgegeven bankgaranties aan derden beloopt € 11,6 miljoen (2020: € 17,5 miljoen). Door Unica Groep BV zijn concerngaranties afgegeven aan klanten van haar groepsmaatschappijen, waarvan 20 nog openstaand zijn voor een bedrag van € 2,75 miljoen (2020: 22 nog openstaand voor een bedrag van € 2,98 miljoen).

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane huur- en leaseverplichtingen bedragen in totaal € 56,4 miljoen (2020: € 47,7 miljoen). Hiervan vervalt binnen 1 jaar € 19,4 miljoen (2020: € 15,3 miljoen) en na 5 jaar € 5,1 miljoen (2020: € 4,6 miljoen). Door de groep zijn huur- en leaseverplichtingen aangegaan die leiden tot een jaarlijkse last van respectievelijk € 7,0 miljoen en € 12,4 miljoen (2020: € 6,1 miljoen en € 9,2 miljoen). De huurverplichting na 5 jaar bedraagt € 5,0 miljoen (2020: € 4,5 miljoen), de leaseverplichting bedraagt € 0,1 miljoen (2020: € 0,1 miljoen).

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake de fiscale eenheid als geheel.

De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma. Unica heeft de verplichting de resterende aandelen in Synto BV in 2022 over te nemen en die van Numan & Kant BV in 2023.

Financiële instrumenten

De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig is, zijn het liquiditeitsrisico, kredietrisico en het renterisico. De groep beschikt over gecommitteerde maar niet gebruikte kredietfaciliteiten van in totaal € 25 miljoen (2020: € 25 miljoen). Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. De groep beperkt het kredietrisico door het uitvoeren van kredietwaardigheidschecks van debiteuren en door gebruik te maken van kredietlimieten per debiteur. Op de balansdatum waren er geen significante concentraties van kredietrisico. Een deel van de uitstaande debiteurenvorderingen zijn verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij.
Het renterisico betreft de langlopende lening met Prisma Technologies BV, waarbij het rentepercentage gekoppeld is aan de 3 maands - Euribor.