Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers

Vijf jaar Unica Groep

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

2019

2018

2017

Winst- en verliesrekening

     

Gefactureerde omzet

645.381

566.904

496.879

476.532

397.580

Productieomzet

663.155

538.946

483.426

493.821

402.798

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

56.434

41.234

38.265

35.230

29.369

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa (EBITA)

52.533

37.545

35.129

32.481

26.565

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa (EBIT)

39.428

31.434

30.077

27.666

24.660

Resultaat voor belastingen (EBT)

38.662

30.922

29.982

27.338

24.758

Nettowinst

26.813

21.485

21.249

19.405

17.635

Cashflow (netto-winst plus afschrijvingen)

43.819

31.286

29.438

26.969

22.344

Balans

     

Immateriële vaste activa

130.105

54.257

36.661

33.881

35.587

Materiële vaste activa

10.388

9.953

11.249

9.427

9.164

Financiële vaste activa

347

107

153

215

331

Totaal vaste activa

140.840

64.316

48.063

43.523

45.082

Voorraden

5.608

3.262

1.966

2.361

1.509

Vorderingen

94.688

91.867

121.063

82.185

74.570

Liquide middelen

53.905

57.964

14.289

36.490

16.380

Totaal vlottende activa

154.201

153.094

137.318

121.036

92.459

Totaal activa

295.041

217.410

185.381

164.559

137.541

      

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Reserves

88.680

61.866

79.910

58.661

39.256

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

98.680

71.866

89.910

68.661

49.256

Aandeel van derden in het groepsvermogen

668

551

107

318

239

Voorzieningen

13.775

5.988

3.985

4.886

4.643

Langlopende schulden

50.000

0

0

0

0

Kortlopende schulden

131.918

139.005

91.379

90.694

83.403

Totaal passiva

295.041

217.410

185.381

164.559

137.541

Liquiditeits- en solvabiliteitsratio's

     

Current ratio

1,17

1,10

1,50

1,37

1,11

Solvabiliteit

33,4%

33,1%

48,5%

43,9%

35,8%

Rendementsratio's [*]

     

EBT-marge

5,8%

5,7%

6,2%

5,5%

6,1%

EBITA-marge

7,9%

7,0%

7,3%

6,6%

6,6%

EBITDA-marge

8,5%

7,7%

7,9%

7,1%

7,3%

Rendement eigen vermogen

27,2%

29,9%

23,6%

28,3%

35,8%

Investeringen

     

Investeringen in materiële vaste activa

3.313

1.770

4.724

3.145

3.914

Investeringen in immateriële vaste activa

88.953

23.707

7.833

2.663

30.969

Aantal werknemers einde boekjaar (FTE)

3.287

2.843

2.590

2.365

2.201

Ziekteverzuim

5,1%

5,2%

5,3%

5,4%

4,8%

  • * Rendementsratio's berekend op basis van productieomzet

Voor definities van de financiële instrumenten verwijzen wij u naar de begrippenlijst.