Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de RvC

Net als een jaar eerder werd er in 2021 een groot beroep gedaan op het adaptievermogen van Unica. Er was weliswaar meer duidelijk over corona, maar de maatschappelijke ontwrichting was nog altijd fors. Bij Unica betekende dat opnieuw veel aandacht voor zowel de fysieke gezondheid als het welzijn van de medewerkers. Het management van Unica werd daarbij geholpen door de veranderingsbereidheid van de ruim 3.500 medewerkers die het bedrijf in de loop van het jaar telde. Een stapje extra voor elkaar zetten is voor veel van hen vanzelfsprekend, waardoor het over het algemeen goed lukte om de werkzaamheden voort te zetten ondanks de telkens wijzigende coronamaatregelen. De inzet en de flexibiliteit van alle medewerkers verdient dan ook een groot compliment.

De inspanningen van alle medewerkers in combinatie met de veelzijdigheid van de dienstverlening van Unica, zorgde ervoor dat in 2021 opnieuw een aanzienlijke groei werd behaald. De gerealiseerde omzet van € 663 miljoen betekende een groei van meer dan 20% ten opzichte van het voorgaande boekjaar (€ 539 miljoen). Erg positief is daarbij de verbeterde winstmarge. In 2021 werd een EBITDA van € 56 miljoen genoteerd, waarmee de EBITDA-marge uitkwam op 8,5%. Vorig jaar daalde de EBITDA-marge nog licht naar 7,7% als gevolg van enkele effecten van de coronacrisis, maar in 2021 is de groeitrend hervat. Bijna alle clusters droegen bij aan zowel de groei als de winstverbetering, wat eveneens getuigt van gezond ondernemerschap tot diep in de organisatie. 

Acquisities
Waar in voorgaande jaren de omzetstijging hoofdzakelijk het gevolg was van autonome groei, hadden in 2021 acquisities daarin een prominenter aandeel. De overname van Van Kempen Koudetechniek in december 2020 kwam dit boekjaar tot uitdrukking in de resultaten, maar ook de acquisities die in 2021 plaatsvonden droegen in ruime mate bij aan de ontwikkeling van Unica. 

In mei 2021 deed Unica de vooralsnog grootste overname uit zijn geschiedenis. Het toonaangevende installatiebedrijf Pranger-Rosier, actief in Noord-Nederland met vestigingen in Dokkum, Leeuwarden en Sneek, werd onderdeel van de Unica Groep. Dat zorgt voor een versteviging van de regionale positie in dat gebied, waar Unica met vestigingen in Groningen en Emmen nog maar beperkt actief was. Pranger-Rosier brengt bovendien een fraaie klantportefeuille met zich mee met prominente opdrachtgevers in Noord-Nederland. De activiteiten van Pranger-Rosier sluiten naadloos aan op die van Unica Building Services, waarbij dit cluster na de overname met in totaal 17 locaties nu nagenoeg een landelijke dekking heeft. 

Eveneens in mei 2021 werden Gerco en Applicom geacquireerd. Beide bedrijven zijn toonaangevende spelers in de markt van passieve brandbeveiliging in ons land. De oplossingen van beide bedrijven zijn geïnstalleerd in ruim 30.000 gebouwen. Met Unica Fire Safety heeft Unica al een veelzijdig product- en dienstenportfolio op het gebied van actieve brandveiligheid. Met de overname is dit portfolio verder versterkt, waardoor het cluster integrale totaaloplossingen biedt voor brandveilige gebouwen. De hoge mate van digitalisering die de geacquireerde bedrijven in hun dienstverlening toepassen geeft bovendien een innovatieve impuls aan de brandveiligheidsactiviteiten van Unica.

Het specialistische domein van ICT-technologie werd in 2021 eveneens versterkt met de overname van In2Scope uit Maasdijk, specialist op het gebied van Microsoft Dynamics. Het bedrijf is actief in de implementatie van Dynamics-oplossingen op het gebied van Finance & Operations. In2Scope is ondergebracht in het cluster Unica ICT Solutions, dat al expertise van Dynamics in huis heeft en met deze toevoeging eenvoudiger integrale implementaties van Microsoft Dynamics voor klanten kan realiseren. Unica ICT Solutions is een sterk groeiende ICT-dienstverlener met inmiddels ruim 250 ICT-professionals. 

Sterk fundament

Het Radboudumc in Nijmegen, een smart building gerealiseerd door o.a. Unica vanuit consortium FourCare oplevering (oplevering april 2022).

Naast de acquisities blijft de focus op organische groei een speerpunt in de strategie van Unica. Het ondernemerschap diep in de organisatie, geworteld in het decentrale bestuursmodel van Unica, zorgt ervoor dat alle bedrijven binnen de Unica Groep ook zelfstandig een sterke groei kunnen doormaken. Elk van de meer dan 35 bedrijven die tot het Unica-netwerk behoren dragen bij aan de goede resultaten en hebben nog veel groeipotentie. De gunstige marktontwikkelingen, onder meer gedreven door de energietransitie, veranderingen in de demografie van ons land en de trend naar ‘smarter buildings’, bieden meer dan voldoende kansen tot verdere groei in de komende jaren. 

Vanuit dit sterke fundament zijn er voor Unica eveneens volop kansen om de toegevoegde waarde voor zijn klanten te vergroten. Juist het integraal aanbieden van diverse diensten die Unica-bedrijven voor de gebouwde omgeving bieden, maakt het voor klanten aantrekkelijk om met Unica samen te werken in plaats van voor elk kennisgebied een ander partij te moeten inzetten. Zowel operationeel als commercieel wordt er geïnvesteerd in one-stop-shop aanbiedingen zodat klanten naar behoefte diverse diensten vanuit één servicemodel kunnen afnemen. Slimme inzet van technologie en digitale toepassingen leveren daar een onmisbare bijdrage aan.

De oorlog in Oekraïne die begin 2022 is ontstaan, leidt vanzelfsprekend tot grote geopolitieke zorgen. De directe impact op het sterke fundament en de activiteiten van Unica is op het moment van schrijven vooralsnog gering; het onbeschrijfelijke leed treft uiteraard vooral de Oekraïners, aan wie wij ons diepe medeleven betuigen.

Betrouwbaar en betrokken

De groeiambities van Unica kunnen echter alleen ingevuld worden zolang het blijft beschikken over voldoende gekwalificeerde medewerkers. Gezien de krappe arbeidsmarkt, in het bijzonder voor technici, heeft het behouden en aantrekken van medewerkers een hoge prioriteit. Het bieden van een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving is daarbij cruciaal. Zowel vanuit de Raad van Commissarissen als vanuit het management van Unica is er volop aandacht voor betrouwbaar en betrokken werkgeverschap om de aantrekkelijkheid van Unica als werkgever verder te versterken. 

Nieuwe CFO

Het contact en het overleg met de Raad van Bestuur verloopt in zeer goede harmonie. In de zomer van 2021 is de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd, met de aanstelling van Ron van Laar als nieuwe CFO. Met zijn kwaliteiten en energie past hij uitstekend bij de cultuur van Unica en levert hij een belangrijke bijdrage aan de verdere uitvoering van de strategie. Hij heeft veel ervaring met het faciliteren van groei van bedrijven, ook met een technisch profiel, en kan die ervaring optimaal inzetten bij Unica. Hij vormt de Raad van Bestuur samen met John Quist als CEO. 

Ron is als nieuwe CFO aangesteld als opvolger van Bert Moser, die na een dienstverband van 33 jaar bij Unica afscheid nam als bestuurder. Bert heeft in al die jaren een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de onderneming. Ook op deze plaats willen wij hiervoor onze grote waardering uitspreken. Verheugend is dat Bert zijn omvangrijke kennis van het bedrijf blijft inzetten als adviseur van de Raad van Commissarissen. 

Raad van Commissarissen

Naast de reguliere vergaderingen heeft de raad frequent kortere digitale overlegmomenten met het bestuur gehad. Naast de gebruikelijke onderwerpen als resultaat- en marktontwikkelingen, HRM, ICT, compliance en M&A is afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan naar een update van de Unica strategie die eind 2021 is afgerond en nu het kader vormt voor de ontwikkeling van de onderneming in de komende jaren. De twee overlegvergaderingen met een afvaardiging van de Ondernemingsraad worden door de RvC ook als zeer waardevol ervaren. 

Ondertekening jaarrekening

De jaarrekening 2021 is met de Raad van Bestuur en Deloitte Accountants besproken en de jaarrekening is aansluitend door de RvC ondertekend. De aandeelhouders is gevraagd om de jaarrekening aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaatbestemming te aanvaarden. Tevens is aanbevolen om decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan onze raad voor het gehouden toezicht. 

Unica kent vele positieve vooruitzichten en bevindt zich met zijn dienstverlening in een positie waarin het veel kan betekenen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Samen met mijn collega-commissarissen Luc Hendriks en Henk ten Hove zie ik ernaar uit om daar vanuit de RvC een bijdrage aan te blijven leveren! 

Hoevelaken, 31 maart 2022

Michiel Jaski
Voorzitter Raad van Commissarissen