Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate governance

Sinds 2017 is investeerder Triton meerderheidsaandeelhouder in Unica. Daarnaast is de familie Van Vliet, de grondlegger van het bedrijf, als grootaandeelhouder nog nauw bij Unica betrokken.

De Raad van Bestuur (RvB) bepaalt het beleid van Unica en bestaat uit twee personen. De driekoppige Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en heeft een adviserende taak richting de RvB. De coördinatie van de organisatie vindt tevens plaats vanuit het Executive Committee (ExCo), waarin naast de RvB ook de negen bedrijvenclusters en alle shared services zijn vertegenwoordigd. Tevens is er regelmatig constructief overleg met de Ondernemingsraad.

In november 2021 is het structuurregime ingevoerd waarvan in de voorgaande jaren opgaaf was gedaan bij het Handelsregister. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (OR) een versterkt aanbevelingsrecht heeft voor de benoeming van één derde van de RvC. Sinds de invoering van het structuurregime heeft de Gemeenschappelijke OR dit aanbevelingsrecht gebruikt om de herbenoeming van een zittende commissaris te ondersteunen. Daarnaast geldt vanuit het structuurregime dat belangrijke besluiten van de RvB onderhevig zijn aan de goedkeuring van de RvC.

Aandeelhouders

Met zijn huidige aandeelhouders kan Unica de historie als mooi Nederlands familiebedrijf combineren met de professionele ondersteuning van het Triton-team. Op verschillende gebieden worden de expertise en ervaringen van Triton ingezet om de bedrijfsvoering verder te verbeteren, waarbij de normen en waarden die passen bij het historische karakter van het bedrijf zorgvuldig worden bewaakt. De samenwerking tussen het bestuur en de aandeelhouders was in 2022 uitstekend en het vertrouwen van de aandeelhouders in de strategie van Unica is groot. De groei die Unica wil realiseren past bij de doelstellingen van de aandeelhouders.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur bleef in 2022 ongewijzigd en bestond het gehele boekjaar uit John Quist (CEO) en Ron van Laar (CFO). John Quist is sinds 2014 als CEO aan Unica verbonden, Ron van Laar werd in 2021 aangesteld als CFO. In de Raad van Commissarissen (RvC) vonden in 2022 eveneens geen wijzigingen plaats. De RvC bestaat uit Michiel Jaski (voorzitter), Luc Hendriks en Henk ten Hove. Michiel Jaski en Luc Hendriks zijn in 2021 herbenoemd voor een periode van vier jaar, Henk ten Hove is in 2022 voor vier jaar herbenoemd. 

Bij wijzigingen in de samenstelling van het bestuur blijft Unica streven naar een evenredigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

In 2022 werd een volgende stap gezet in de medezeggenschap van medewerkers, door de bestaande Ondernemingsraad van Unica om te zetten naar een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad.

De Gemeenschappelijke OR vertegenwoordigt alle clusters en sluit de ondernemingsraden bij bedrijven die in de afgelopen jaren zijn overgenomen weer aan op de zeggenschap binnen Unica. Zo hebben medewerkers van overgenomen bedrijven inspraak richting de Raad van Bestuur van Unica, waarmee ze op het juiste niveau overleg voeren over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk cluster behoudt of krijgt naar rato van het aantal medewerkers een aantal zetels in de Gemeenschappelijke OR. In 2022 bestond de Gemeenschappelijke OR uit 18 leden.

De geïntegreerde ondernemingsraden blijven bestaan in de vorm van een onderdeelcommissie (OC) van waaruit zij de specifieke achterban van hun bedrijf vertegenwoordigen. Bij elke integratie wordt een overgangsconvenant getekend met eventuele specifieke afspraken. In 2022 sloten Unica ICT Solutions, Van Kempen Koudetechniek en Gerco Brandpreventie zich aan. Pranger-Rosier Installaties heeft nog een eigen OR. Het is de intentie om de Gemeenschappelijke OR in 2023 verder te laten groeien met de resterende medezeggenschapsorganen.

Bij de uitvoering van het beleid voert het management van Unica zowel op formele als op informele momenten overleg met de Gemeenschappelijke OR. Dankzij constructieve samenwerking met onder meer de Raad van Bestuur kon de Gemeenschappelijke OR gefundeerd instemmen met en advies geven over diverse beleidsontwikkelingen. Een verslag van de Gemeenschappelijke OR over 2022 is hier terug te vinden.

Acquisities

Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke wijzigingen voor in de aandelenstructuur van Unica, behoudens de uitbreiding van de bedrijvengroep met verschillende acquisities. In 2022 werden de werkmaatschappijen E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) BV en Working Spirit ICT BV onderdeel van Unica. Tevens werden de resterende aandelen van Synto BV (20%) in 2022 overgenomen.