Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Externe ontwikkelingen

Niet eerder zijn de onvermijdelijkheid van de energietransitie en de noodzaak tot verduurzaming zo duidelijk geworden als in 2022. Onder invloed van geopolitieke ontwikkelingen en marktomstandigheden is de urgentie tot klimaatactie in alle opzichten toegenomen.

Bij de Klimaattop in Egypte (COP 27) in november 2022 werden de deelnemers het eens over een wereldwijd fonds voor landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. De in 2015 in Parijs vastgestelde doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad bleef overeind, maar nadere afspraken om hem binnen bereik te brengen zijn niet gemaakt. Los van de top werd in 2022 de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) definitief vastgesteld. Deze richtlijn verplicht beursfondsen vanaf 2024 en grote ondernemingen vanaf 2025 om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Ook in Nederland staat het Kabinetsdoel om in 2030 de helft minder uit te stoten overeind, maar is er nog geen zicht op de wijze waarop dat gerealiseerd gaat worden. Een proactieve en ambitieuze aanpak van bedrijven is inmiddels de norm, maar het blijkt in de praktijk lastig om daad bij het woord te voegen. De enorme stijging van de energieprijzen had in 2022 tegenstrijdige effecten. Enerzijds werd het financiële nut van duurzame energievoorziening door de prijsstijgingen volop zichtbaar. In alle projecten en werkzaamheden waarover Unica met klanten praat is duurzaamheid een gespreksonderwerp. Daar staat tegenover dat organisaties door de forse kostenverhogingen op dit moment vaak minder middelen beschikbaar hebben om de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Bedrijven als Unica spelen een belangrijke rol in de verduurzaming: de gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 38% van de CO2-uitstoot. Met diepgaande kennis van de markt en stand der techniek is Unica uitstekend in staat klanten te ondersteunen in het concreet invullen van de klimaatdoelen en -ambities. Daarbij kunnen energievoorzieningen van A tot Z integraal worden geleverd, zo nodig met prestatiegarantie en financiering.