Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interne bedrijfsvoering

Voor zijn interne bedrijfsvoering is Unica onder meer ISO14001 gecertificeerd. Dat betekent dat er volgens een milieumanagementsysteem en milieubeleid wordt gewerkt en dit structureel is verankerd in werkprocessen en systemen. Hieraan gekoppeld stelt Unica zich concrete milieudoelstellingen die jaarlijks gerapporteerd worden. In het voorjaar van 2022 behaalde Unica daarnaast opnieuw het EcoVadis-certificaat voor zijn duurzaam ondernemerschap. Net als bij de oorspronkelijke certificering in 2020 werd een zilveren medaille toegekend als erkenning voor de prestaties op duurzaamheidsgebied. Daarmee behoort Unica tot de 25% beste soortgelijke bedrijven die EcoVadis heeft beoordeeld.

Ook doelgericht sturen op CO2-reductie in de eigen activiteiten is een prioriteit voor Unica. Om de managementaanpak rondom CO2 binnen het netwerk van bedrijven te stroomlijnen maakt Unica gebruik van de CO2 Prestatieladder. Unica heeft in 2022 het certificeringstraject opgestart, met als doel om in het eerste halfjaar van 2023 direct in te stappen op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot worden alle energieverbruiksmetingen op alle kantoorlocaties gedigitaliseerd in het Building Insight platform. Naast de reguliere duurzaamheidsmaatregelen kunnen met die gegevens ook datagestuurde efficiencyverbeteringen worden doorgevoerd.

De sturing op CO2-reductie concentreert zich met behulp van de CO2 Prestatieladder gericht op het strategisch beheer van scope 1 en 2 reducties. In 2023 formuleert Unica zijn aanpak om ook een scope 3 assessment uit te voeren, teneinde meer grip te krijgen op de impact op de waardeketen waarin Unica opereert.

Veel van de locaties van waaruit Unica werkt, wekken een deel van hun eigen energievoorziening op, bijvoorbeeld met zonnepanelen en Warmte Koude Opslag (WKO). Zo is het hoofdkantoor in Hoevelaken BREAAM Excellent gecertificeerd en werd het kantoor in Bodegraven in 2022 volledig duurzaam gerenoveerd. Na een grootschalige renovatie werd het 50 jaar oude pand in april opnieuw in gebruik genomen, waarbij het kantoor na de forse verduurzamingsslag een A++ label toegekend. Zowel bouwkundig als qua installatiecomponenten is het pand volledig vernieuwd en voorzien van onder meer geïntegreerde warmtepompen en regeltechniek, Ledverlichting met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie en 200 zonnepanelen. Ook het interieur van het kantoor in Bodegraven is gemoderniseerd met circulair meubilair. Daarmee onderging het pand ook van binnen een metamorfose waardoor de meer dan 150 gebruikers weer uitnodigende werkplekken hebben.

Behalve de eigen huisvesting draagt mobiliteit in ruime mate bij aan de CO2-uitstoot van Unica. Sinds 2021 is een vernieuwd mobiliteitsbeleid van kracht, gericht op elektrificatie van het wagenpark en meer mogelijkheden voor flexibel vervoer. Het nieuwe mobiliteitsbeleid is een belangrijke stap naar de doelstelling om in 2025 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer te bestellen, zodat het wagenpark van Unica in 2030 emissievrij is. Op verschillende locaties vinden experimenten plaats met duurzame servicelogistiek om ook de uitstoot van servicebewegingen die Unica met zijn buitendienst medewerkers maakt te minimaliseren.

Met betrekking tot afval stuurt Unica op structurele vermindering van de productie en wordt ervoor gezorgd dat vrijgekomen materialen hoogwaardig worden verwerkt. Dit doet Unica door afval op kantoorlocaties en opdrachtlocaties te scheiden en samen te werken met een erkende afvalverwerker. Dankzij doelmatigere inzet van beschikbare middelen is het afval dat Unica afvoert in de afgelopen twee jaar ondanks de groei van de organisatie met ruim 12% procent gedaald.

Unica blijft zich inspannen voor verdere maatregelen om de afvalwerking op alle projectlocaties te verbeteren en nieuwe kantoren van de Unica-organisatie aan te sluiten op het centrale afvalverwerkingsproces. Ook sloot Unica zich in 2022 aan bij het Brancheplan Verpakkingen van Techniek Nederland. De ambitie is dat de sector toewerkt naar een circulaire economie, waarbij het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en het verpakkingsafval geminimaliseerd wordt.