Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Compliance

Unica hanteert de hoogste integriteitsstandaarden en past die toe in de vorm van eenduidige ethische normen en basisprincipes. Die staan beschreven in de uitgave ‘Wij zijn Unica’, de gedragsregels en ‘Spreek je uit’ regelingen voor misstanden, arbeidsgeschillen en ongewenste omgangsvormen. In lijn met de maatschappelijke aandacht was grensoverschrijdend gedrag in 2022 een specifiek thema dat binnen Unica uitvoerig behandeld is. Procedures en meldpunten met betrekking tot sociale veiligheid, waarvoor Unica vier regionaal opererende externe vertrouwenspersonen inzet, zijn onderdeel van de regelingen en informatievoorziening. De externe vertrouwenspersonen en de compliance officer van Unica maken jaarlijks een rapportage in relatie tot de ‘Spreek je uit’ regelingen.

De regelingen ontvangen nieuwe medewerkers bij indiensttreding en de verschillende thema’s worden ook afzonderlijk regelmatig bij alle bestaande medewerkers onder de aandacht gebracht. Nieuwe medewerkers krijgen tijdens de bedrijfsintroductiedag tevens een training over integriteit, compliance en security. Ter verdere verdieping van specifieke onderwerpen houdt de afdeling Juridische Zaken elke maand laagdrempelige online juridische workshops, waar iedere Unica-medewerker zich voor kan aanmelden.

Gezien hun voorbeeldfunctie schenkt Unica in het bijzonder veel aandacht aan training op ethisch gedrag en compliant werken van management. Alle directeuren geven jaarlijks een compliance statement af, waarin ze onder meer verklaren dat ze zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. In 2022 is een compliance fraude risk assessment afgerond. Hierbij is in kaart gebracht welke onderwerpen een groot risico vormen en zijn de huidige maatregelen geëvalueerd. Een aantal aanscherpingen worden meegenomen in de herijking van het compliance beleid in 2023.