Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financieel

Met de voorgenomen overstap naar boekhoudstandaarden volgens International Financial Reporting Standards (IFRS) is in 2022 de aandacht voor financiële sturing en transparantie binnen Unica verder aangescherpt, geholpen door de meer directieve richtlijnen van IFRS rond project- en contractstructurering, - fasering en -resultaatname. In aanvulling daarop is de financiële organisatie verder versterkt met ervaren medewerkers en managers.

Maandelijks worden de periodecijfers gedetailleerd besproken met elk cluster, zodat waar nodig direct en adequaat kan worden bijgestuurd. Eenduidige evaluatie van de financiële prestaties zorgt voor een goed en actueel beeld van de financiële gezondheid van Unica als geheel. Een financieel dashboard geeft zicht op de financiële positie van elk cluster, zodat kan worden geborgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De cashflow van de andere bedrijven uit de vennootschap kan worden benut om de liquiditeit van elk bedrijf te garanderen. Voor uitzonderlijke omstandigheden kunnen leningsfaciliteiten vanuit de bank worden aangesproken om een tijdelijk tekort te overbruggen.

Om een goede werkkapitaalpositie te behouden wordt actief debiteurbeheer ingezet, zowel via centrale sturing als decentraal binnen de verschillende bedrijven. Ook het inzetten van leasecontracten voor verschillende investeringscomponenten draagt bij aan een stabiele en sterke werkkapitaalpositie. Door de oplopende rentes zijn in 2022 de renterisico’s toegenomen. Unica zal de rentetarieven voor langere tijd vastzetten om de risico's op verdere verhogingen van rentetarieven te mitigeren

Voor het aantrekken van meerjarige financiering maakt Unica gebruik van externe expertise, waarbij primair de deskundigheid van grootaandeelhouder Triton met betrekking tot de financiële markt wordt benut. Kredietrisico’s worden beperkt doordat in voorkomende gevallen uitstaande vorderingen zijn verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij.