Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie

Door de strategische koers die Unica in de afgelopen jaren heeft ingezet is de crisisbestendigheid fors verbeterd. Dat maakt de bedrijvengroep minder gevoelig voor de conjuncturele ontwikkelingen die in 2022 de markt en maatschappij verstoorden.

Het kalenderjaar begon nog met coronabeperkingen, maar vanaf maart 2022 waren er alleen nog adviezen van toepassing. Die situatie is sindsdien gelukkig niet meer veranderd. Unica volgde gedurende de twee coronajaren de richtlijnen van het RIVM en paste de dagelijkse bedrijfsvoering aan op die omstandigheden. De impact op de dienstverlening is ook in 2022 zeer beperkt geweest.

In februari 2022 ontstond de oorlog in Oekraïne, een escalatie die veel medewerkers van Unica geëmotioneerd heeft. De getroffen inwoners van Oekraïne, die dagelijks de immense gevolgen van deze oorlog ondervinden, verdienen onze zorg en medeleven. De effecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijfsresultaten van Unica zijn gering. Unica heeft geen klanten en partners in Oekraïne en Rusland, is hoofdzakelijk in Nederland actief en opereert in euro’s en heeft dus geen valutarisico’s. In de omvangrijke klantportefeuille van Unica bevinden zich geen partijen die door een sterke afhankelijkheid van Oekraïne of Rusland in de problemen zijn gekomen.

De oorlog in Oekraïne heeft wel verdere prijsstijgingen en materiaal schaarste veroorzaakt. Die effecten traden al op als gevolg van de ontwrichting van globale toeleveringsketens door corona, maar de politieke onrust heeft de prijzen verder opgedreven en de schaarste versterkt. Daardoor had Unica in het eerste halfjaar van 2022 te maken met langere levertijden en hogere inkoopprijzen. Hoewel de norm nog altijd hoger ligt dan gebruikelijk, zijn de leveringsprognoses gedurende 2022 verbeterd en gestabiliseerd.

De exponentiele stijging van energieprijzen heeft effect op de bestedingsruimte van vrijwel elke organisatie. Hoewel verduurzaming ook kansen biedt voor Unica, zijn klanten overvallen door de enorme stijging en de budgetproblemen die daar het gevolg van zijn. Klanten zijn er nog sterker van overtuigd dat ze verduurzamingsmaatregelen moeten realiseren, maar de timing daarvan is vertraagd vanwege verminderde financieringsmogelijkheden. Met zijn dienstverlening is Unica uitstekend voorgesorteerd om klanten daar de komende jaren bij te ondersteunen.

De stikstofcrisis die impact heeft op onder meer bouwprojecten raakt Unica maar in hele beperkte mate. Het aandeel nieuwbouwprojecten in de portefeuille van Unica is de afgelopen tien jaar fors verkleind, waardoor de vergunningsproblematiek rondom nieuwbouw het aangaan van nieuwe projecten nog nauwelijks raakt. Verdere verbetering van het resultaat in de projecten die Unica realiseert, is ook in de komende jaren voorzien.

De verwachting dat de economie in Nederland na het economische herstel in 2021 verder zou groeien in 2022, is maar in beperkte mate uitgekomen. Door de macro-economische ontwikkelingen beperkte de groei zich tot het eerste en tweede kwartaal en was er zelfs sprake van een krimp in het tweede halfjaar van 2022 (bron: CBS). Ook de arbeidsmarkt blijft historisch krap, met een laagterecord in het voorjaar van 2022. Gedurende het jaar is de werkloosheid enigszins opgelopen, maar nog niet tot een niveau waarop vraag en aanbod goed in balans zijn. In december 2022 bedroeg de werkloosheid 3,5% (bron: CBS).

Met het oog op maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, vergrijzing, veiligheid en herbestemming van kantoorfuncties zijn de groeiperspectieven voor de technische dienstverlening onverminderd gunstig. De krappe arbeidsmarkt blijft daarbij een van de grootste uitdagingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en de techniek in het bijzonder. Ook prijsstijgingen hebben enig effect op de kostprijs van Unica en zijn leveranciers. Gedurende het jaar zijn in voorkomende gevallen daarover constructieve afspraken gemaakt met opdrachtgevers, om prijsverhogingen te beperken zonder de marges van Unica te laten teruglopen. Voor 2023 zijn de tarieven geïndexeerd tot een marktconform prijsniveau.