Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting energie en emissie inventaris 

Organisatie omvang

De jaarlijkse groei in omzet en FTE tussen 2019 enerzijds en 2020, 2021 en 2022 anderzijds is aanzienlijk en is het resultaat van organische groei en materiele acquisities. In de GRI-overzichten zijn de relevante gegevens tijdsevenredig meegenomen. Naast de absolute beoordeling van GRI-indicatoren heeft de relatieve beoordeling ten opzichte van de groei van de organisatie waarde voor het evalueren van de reductievoortgang.

 

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Behaalde omzet (bedragen in 1.000 euro's)

758.147

663.155

538.946

483.426

Ontwikkeling omzet

157%

137%

111%

100%

Aantal FTE

3.555

3.287

2.843

2.590

Ontwikkeling FTE

137%

127%

110%

100%

Herijking van energie- en emissie inventaris

Als onderdeel van de CO2 Prestatieladder certificering, welke is ingezet om de managementaanpak van CO2-reductie binnen het netwerk van bedrijven te versterken, heeft er in 2022 met terugwerkende kracht een herijking van de energie- en emissie inventaris plaatsgevonden. In deze rapportage worden de cijfers van de herbeoordeling gebruikt. Het referentiejaar is vastgesteld op 2019, het laatste volledige jaar zonder invloed van de coronapandemie.

De CO2 Prestatieladder is extern geaudit, alhoewel een certificaat op dit moment nog niet formeel in ontvangst is genomen, maar het management heeft geen aanleiding te veronderstellen dat dit niet zal worden verkregen. De herberekening heeft geleid tot wijzigingen in de eerder geschreven emissie inventaris. Deze zijn mede geïnitieerd vanuit de eerder beschreven audit.

De verklaringen voor de afwijkingen zijn als volgt:

  1. Waar schattingen en extrapolaties werden toegepast zijn deze waar mogelijk vervangen door metingen. Dit heeft betrekking op de energie- en CO2-gerelateerde informatie in de tabellen onder de titels ‘Energieverbruik’, ‘Energiereductie’, ‘Emissies’ en ‘Emissie intensiteit en voortgang’.

  2. In de nieuwe rapportage zijn acquisities vanaf de acquisitiedatum opgenomen in de inventaris, in plaats vanaf de start van het eerste hele kalenderjaar. Dit geldt voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In 2022 zijn de gegevens van Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) BV en Working Spirit ICT BV nog niet meegenomen.

  3. In de herberekening hanteert Unica de definitie voor groene stroom die wordt voorgeschreven in de CO2 Prestatieladder. Dat betekent dat enkel stroom dat is vergroend door middel van Nederlandse Garanties van Oorsprong meegerekend wordt als groen. In cijfers voor groene stroom die in voorgaande jaren zijn gerapporteerd is gebruik gemaakt van Europese Garanties van Oorsprong.

  4. De compensatie van aardgas door middel van carbon credits wordt in de herberekening niet meegenomen als reductiepost.