Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2022

 

2021

Actief

    

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

    

Goodwill

28.708

 

33.418

 

Software

468

 

0

 
  

29.176

 

33.418

Financiële vaste activa (1)

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

116.183

 

77.712

 

Niet-geconsolideerde deelnemingen

78

 

108

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

26.123

 

0

 

Overige langlopende vorderingen

60

 

90

 
  

142.444

 

77.910

Vlottende activa

    

Vorderingen

    

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

5

 

258

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

102

 

22.878

 

Vordering op aandeelhouder

0

 

1.312

 

Te vorderen belastingen

195

 

0

 

Overige vorderingen en overlopende activa

503

 

1.099

 
  

805

 

25.547

Liquide middelen

 

36.371

 

15.293

  

208.796

 

152.168

     
     

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2022

 

2021

Passief

    

Eigen vermogen (2)

    

Geplaatst kapitaal

10.000

 

10.000

 

Wettelijke reserve deelnemingen

57

 

125

 

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

3.141

 

2.025

 

Overige reserves

85.482

 

59.717

 

Resultaat boekjaar

30.275

 

26.813

 
  

128.955

 

98.680

Voorzieningen

 

500

 

0

Langlopende schulden

 

64.213

 

50.000

Kortlopende schulden

    

Schulden aan leveranciers

265

 

94

 

Te betalen personeelskosten

262

 

18

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

12.681

 

0

 

Schulden aan aandeelhouders

1.856

 

1.702

 

Overige schulden en overlopende passiva

64

 

1.647

 
  

15.128

 

3.488

  

208.796

 

152.168