Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(volgens de indirecte methode)

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2022

 

2021

Bedrijfsresultaat

 

48.072

 

39.428

     

Aanpassingen voor:

    

Afschrijvingen

 

24.837

 

17.006

Mutatie voorzieningen

 

1.856

 

411

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

Mutatie voorraden

-1.587

 

-1.328

 

Mutatie onderhanden projecten

-11.685

 

-17.578

 

Mutatie debiteuren

-17.427

 

5.556

 

Mutatie overige vorderingen

-21.269

 

2.577

 

Mutatie kortlopende schulden

21.766

 

-7.002

 
  

-30.202

 

-17.775

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

44.563

 

39.070

     

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

 

-832

 

26

Belastingen

 

-3.848

 

-2.669

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

39.883

 

36.427

     

Investeringen in ontwikkelingskosten en software

-5.491

 

-3.778

 

Investeringen in materiële vaste activa

-5.219

 

1.035

 

Verwervingen groepsmaatschappijen

-26.715

 

-92.509

 

Investeringen in financiele vaste activa

627

 

-20

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-36.798

 

-95.272

     

Nieuwe langlopende leningen

25.900

 

50.000

 

Aflossing langlopende leningen

-11.687

 

0

 

Betaalde rente

-1.506

 

-117

 

Acquisitie aandeel derden

-172

 

0

 

Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouders

-165

 

-299

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

12.370

 

49.584

     

Netto kasstroom

 

15.455

 

-9.261

In verworven deelnemingen aanwezige geldmiddelen

 

3.838

 

5.202

Stand per 1 januari

 

53.905

 

57.964

Stand per 31 december

 

73.198

 

53.905