Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2022

 

2021

Actief (voor winstbestemming)

    

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa (1)

    

Goodwill

126.316

 

121.157

 

Ontwikkelingskosten

3.141

 

2.025

 

Software

9.318

 

6.923

 
  

138.775

 

130.105

Materiële vaste activa (2)

    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

2.470

 

1.311

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

9.427

 

9.077

 

Vaste activa in uitvoering en vooruitbetaling

175

 

0

 
  

12.072

 

10.388

Financiële vaste activa (3)

    

Niet-geconsolideerde deelnemingen

80

 

152

 

Leningen en overige langlopende vorderingen

162

 

195

 
  

242

 

347

Vlottende activa

    

Voorraden (4)

 

7.453

 

5.608

Vorderingen (5)

    

Debiteuren

101.215

 

80.650

 

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

4

 

479

 

Vordering op aandeelhouder

0

 

1.312

 

Te vorderen belastingen

1.423

 

1.563

 

Nog te factureren

1.339

 

891

 

Overige vorderingen en overlopende activa

20.490

 

9.793

 
  

124.471

 

94.688

Liquide middelen (6)

 

73.198

 

53.905

  

356.211

 

295.041

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2022

 

2021

Passief (voor winstbestemming)

    

Groepsvermogen

    

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen (7)

128.955

 

98.680

 

Aandeel van derden in het groepsvermogen (8)

515

 

668

 
  

129.470

 

99.348

Voorzieningen (9)

 

15.135

 

13.775

Langlopende schulden (10)

 

64.213

 

50.000

Kortlopende schulden

    

Onderhanden projecten (11)

4.878

 

17.802

 

Schulden aan leveranciers

69.395

 

52.285

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen (12)

25.665

 

23.113

 

Te betalen personeelskosten

23.641

 

21.426

 

Nog te ontvangen facturen m.b.t. opgeleverde projecten

5.019

 

5.362

 

Schulden aan aandeelhouders

1.856

 

1.703

 

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

0

 

120

 

Overige schulden en overlopende passiva (13)

16.939

 

10.107

 
  

147.393

 

131.918

  

356.211

 

295.041