Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2022

 

2021

Netto-omzet (15)

 

758.147

 

663.155

     

Kosten van grond- en hulpstoffen

190.290

 

146.654

 

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

134.698

 

154.569

 

Lonen en salarissen (16)

194.423

 

175.060

 

Sociale lasten

31.567

 

26.357

 

Pensioenlasten

21.276

 

18.719

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

20.614

 

13.105

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

4.223

 

3.901

 

Inleen derden

39.025

 

27.911

 

Overige bedrijfskosten (17)

73.959

 

57.451

 

Som der bedrijfslasten

 

710.075

 

623.727

     

Bedrijfsresultaat

 

48.072

 

39.428

     

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen (18)

 

-832

 

25

Financiële baten en lasten (19)

 

-1.515

 

-791

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

 

45.725

 

38.662

Belastingen (20)

 

-15.266

 

-11.411

Geconsolideerd resultaat na belastingen

 

30.459

 

27.251

Waarvan aandeel van derden (21)

 

-184

 

-438

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

 

30.275

 

26.813