Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Financiële vaste activa

Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

77.712

46.761

Verwerving nieuwe deelnemingen

172

0

Aandeel in resultaat

38.824

35.427

Ontvangen dividend

-757

-5.274

Correcties

232

798

Stand per 31 december

116.183

77.712

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

108

2.192

Aandeel in resultaat

-829

22

Ontvangen dividend

-30

0

Reclassificatie

500

0

Correcties

329

-2.106

Stand per 31 december

78

108

Het verloop van de leningen aan groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

0

0

Nieuwe leningen

26.123

0

Stand per 31 december

26.123

0

De vordering op aandeelhouder betreft een rekening-courantvordering inzake rente, vennootschapsbelasting, cash pool en overige onderlinge transacties. De vordering is kortlopend van aard.

Het verloop van de overige langlopende vorderingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

90

60

Nieuwe leningen

135

30

Voorziening

-165

0

Stand per 31 december

60

90