Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 - Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 50 miljoen, onderverdeeld in 50 miljoen gewone aandelen van €1 nominaal. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen-A, -B, -C, -D en -E.

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Geplaatst en volgestort zijn:

  

5.000.000 gewone aandelen-A

5.000

5.000

5.000.000 gewone aandelen-B

5.000

5.000

 

10.000

10.000

Wettelijke reserves deelnemingen

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

125

2.200

Mutatie

-68

-2.075

Stand per 31 december

57

125

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

2.025

1.019

Mutatie

1.116

1.006

Stand per 31 december

3.141

2.025

Overige reserves

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

59.717

37.162

Mutatie wettelijke reserve deelnemingen

68

2.075

Mutatie wettelijke reserve ontwikkelingskosten

-1.116

-1.006

Resultaatbestemming

26.813

21.485

Correctie agio

0

1

Stand per 31 december

85.482

59.717

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

Resultaten boekjaar

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

26.813

21.485

Resultaat boekjaar

30.275

26.813

Resultaatbestemming, naar overige reserves

-26.813

-21.485

Stand per 31 december

30.275

26.813

Agio

Betreft het verschil tussen de waarde van de indertijd ingebrachte activa en de nominale waarde van de uitgegeven aandelen.

Winstbestemming 2021

Conform het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 16 maart 2022 is de winst over 2021 toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel resultaatverwerking 2022

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winst over 2022 van € 30.275.000 toe te voegen aan de overige reserves.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel. De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma.

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank AG en Rabobank hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee hebben de groepsmaatschappijen vorderingen, voorraden en inventaris aan de bank verpand.

Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV brengt rente in rekening of betaalt rente aan de werkmaatschappijen. In 2022 ging het om een bedrag van € 1,2 miljoen betaald aan rente.

Aantal werknemers

De vennootschap heeft in 2022 geen werknemers in dienst (2021: 0).

Ondertekening van de jaarrekening

Hoevelaken, 26 april 2023

Raad van Bestuur
John Quist
Ron van Laar

Raad van Commissarissen:
Michiel Jaski
Luc Hendriks
Henk ten Hove