Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2022

6 - Liquide middelen

Voor een bedrag van € 5.114.000 (2021: € 1.919.000) staan de liquide middelen op geblokkeerde G-rekeningen en staan derhalve niet ter vrije beschikking van de groep.

2022

14 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NV, Deutsche Bank AG en Rabobank hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden.

2022

1 - Immateriële vaste activa

Onder de goodwill zijn ook merknaam, klantcontracten en order backlog opgenomen. Goodwill en klantcontracten worden afgeschreven in 10 jaar, merknaam in 5 jaar. De geactiveerde order backlog wordt over een periode van 18 maanden afgeschreven.

2022

2 - Materiële vaste activa

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.

2022

3 - Financiële vaste activa

Dit betreft:

2022

4 - Voorraden

2022

5 - Vorderingen

In de vorderingen is een bedrag van € 0,6 miljoen inbegrepen met een looptijd langer dan één jaar.

2022

11 - Onderhanden projecten

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 1,2 miljoen aan rente gepassiveerd (2021: € 1,2 miljoen aan rente gepassiveerd).

2022

7 - Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans van Unica Groep BV.

2022

8 - Aandeel van derden in het groepsvermogen

2022

9 - Voorzieningen

Deze betreffen:

2022

12 - Belastingen en premies sociale verzekeringen

2022

13 - Overige schulden en overlopende passiva

In de overlopende schulden is een post opgenomen van € 4,0 miljoen (2021: € 1,7 miljoen) met betrekking tot nog niet geëffectueerde earn-out vergoedingen waarvan € 0,4 miljoen een looptijd heeft langer dan 1 jaar.

2022

10 – Langlopende schulden

In april en mei 2022 is voor een totaal aan € 25,9 miljoen aan nieuwe financiering via Prisma Technologies BV aangetrokken. Dit is in zijn geheel doorgeleend aan Unica Groep BV voor het doen van overnames.