Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

In lijn met de groei en professionalisering die Unica doormaakt heeft ook de Ondernemingsraad (OR) stappen gezet in het versterken van de medezeggenschap. Met de oprichting van een Gemeenschappelijke OR is in 2022 de ambitie ingevuld om alle medewerkers en bedrijven binnen Unica te representeren. Los van die organisatorische veranderingen werd in 2022 gewerkt aan verschillende speerpunten die gedurende de prettige en open samenwerking met de Raad van Bestuur aan de orde kwamen.

Gemeenschappelijke OR

Met de oprichting van een Gemeenschappelijke OR is in 2022 een volgende stap gezet in het behartigen van de belangen van alle medewerkers binnen de Unica Groep. De Gemeenschappelijke OR sluit aan bij de zeggenschap binnen Unica en vertegenwoordigt alle clusters.

Onderdeel van de vorming van een Gemeenschappelijke OR is de aansluiting van de afzonderlijke ondernemingsraden van bedrijven die in de afgelopen jaren door Unica zijn overgenomen. Door die op te nemen in de Gemeenschappelijke OR hebben medewerkers van overgenomen bedrijven inspraak richting de Raad van Bestuur van Unica, waarmee ze op het juiste niveau overleg voeren over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Elk cluster behoudt of krijgt naar rato van het aantal medewerkers een aantal zetels in de Gemeenschappelijke OR. De OR’s die geïntegreerd zijn, blijven bestaan in de vorm van een onderdeelcommissie (OC). Die commissie behandelt nog steeds onderwerpen die specifiek zijn voor dat bedrijf, maar meer algemene en overkoepelende zaken worden behandeld in de Gemeenschappelijke OR. Bij de integraties zijn overgangsconvenanten getekend met eventuele specifieke afspraken. In 2022 zijn de OR’s van Unica ICT Solutions, Van Kempen Koudetechniek en Gerco op deze wijze geïntegreerd in de Gemeenschappelijke OR.

Samenstelling en dagelijks bestuur

In 2022 was een vernieuwde samenstelling van de Gemeenschappelijke OR van kracht. Afhankelijk van de omvang heeft elk cluster één of meerdere vertegenwoordigers, waarbij de raad anno 2022 bestaat uit 18 leden die worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar. Elke twee jaar zijn er verkiezingen waarbij de helft van de zetels opnieuw wordt ingevuld.

In het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke OR heeft in 2022 een wijziging plaatsgevonden. Secretaris Roelof Lindeboom is afgetreden en opgevolgd door Henny Curvers, die reeds als OR-lid actief was. Vanwege verschillende nieuw aangetreden vertegenwoordigers als gevolg van de verkiezing die eind 2021 plaatsvond, concentreerde het dagelijks bestuur zich in 2022 op de begeleiding van de nieuwe leden. Die begeleiding bestond onder meer uit de introductie van een buddy-systeem, het ontwikkelen van de competenties door gerichte trainingen en het voeren van goede inhoudelijke gesprekken met de bestuurder.

Zes keer per jaar heeft de Gemeenschappelijke OR een vast overleg met de Raad van Bestuur (RvB) en één keer per jaar met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC). Om goed zicht te houden op alle ontwikkelingen in het werkveld ontmoet een wisselende afvaarding van de Gemeenschappelijke OR ook twee keer per jaar alle clusterdirecties. Om de leden niet met alle zaken te hoeven belasten, kent de Gemeenschappelijke OR verschillende commissies die zich richten op specifieke onderwerpen, zoals veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM), financiën en strategie, HR, ICT en communicatie. De commissies bereiden zaken voor ten behoeve van besluitvorming binnen de Gemeenschappelijke OR, die als geheel een besluit neemt over de voorbereide onderwerpen.

Speerpunten

De Gemeenschappelijke OR formuleerde in 2022 een aantal speerpunten die richting geven aan de prioriteiten van de bestuurder. Vrij vertaald betreft het de volgende focusgebieden:

  • Het welbevinden van medewerkers

  • De onboarding van nieuwe medewerkers

  • Kennisborging om opgebouwde kennis binnen het bedrijf te houden

  • Goede ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers

  • Diversiteit en inclusie

De speerpunten zijn in informele gesprekken met de bestuurder en de afdeling HRM besproken, om eventuele knelpunten te adresseren en oplossingsrichtingen te bedenken. Deze informele start bood een goed kader om richting te geven aan de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke OR. Mede aan de hand van voorbeelden vanuit de achterban worden de aandachtspunten periodiek behandeld in de formele en informele gesprekken met de bestuurders en het management van Unica.

Een specifieke actualiteit die in 2022 veel aandacht kreeg is de sociale en fysieke veiligheid van medewerkers, ook in relatie tot gezondheid en milieu. Er is veel contact geweest met de afdelingen HRM en Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) over onder meer ziekteverzuim en incidentmeldingen. Met het borgen van de juiste maatregelen en permanente bewustwording blijft de veiligheid voor alle medewerkers in de volle breedte in beeld. Het speerpunt diversiteit en inclusie heeft ook veel maatschappelijke aandacht. De Gemeenschappelijke OR draagt het belang hiervan actief uit, bijvoorbeeld door toegangsbeperkingen bij panden bespreekbaar te maken of ruimte voor alternatieve feestdagen te opperen. Uitgangspunt is dat iedere medewerker zich veilig en vertrouwd voelt bij Unica.

Strategie en acquisities

Gedurende 2022 is de Gemeenschappelijke OR door de Raad van Bestuur meegenomen in de strategische herijking die Unica heeft doorlopen. Daarmee is een goed inzicht verkregen in de koers die Unica in de komende jaren wil varen. De Gemeenschappelijke OR heeft vertrouwen in de strategische richting en koestert de stabiliteit van Unica, die medewerkers veel zekerheid biedt.

Onderdeel van de strategie is het verder versterken van het Unica bedrijvennetwerk door middel van acquisities. Zo was de Gemeenschappelijke OR in 2022 betrokken bij de overnames van EAL en Working Spirit. De twee nieuwste aanwinsten in het Unica-netwerk zorgen voor een nog sterkere positie van respectievelijk de clusters Unica Access & Security en Unica ICT Solutions. De toevoegingen zijn een goede stap om verdere groeiambities te realiseren en de continuïteit van de bedrijven op langere termijn nog beter te waarborgen.

Vooruitblik

Na een jaar dat ondanks wereldwijde onrust voor Unica weer in het teken stond van groei, ziet de Gemeenschappelijke OR de toekomst van Unica met veel vertrouwen tegemoet. Als stabiel en gevarieerd bedrijf met een sterk gewortelde familiecultuur heeft Unica een uitstekende uitgangspositie om zijn succes verder uit te bouwen. Vanuit onze Gemeenschappelijke OR waarin alle geledingen van het bedrijf nu vertegenwoordigd zijn, dragen we daar de komende jaren met veel plezier aan bij.

26 april 2023
Wilbert van Abswoude
Johan van Tongeren
Henny Curvers