Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14 - Materiële vaste activa

Grondslagen

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Historische kosten omvatten uitgaven die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van de items en worden berekend na aftrek van handelskortingen.

Kosten na eerste opname worden opgenomen in de boekwaarde van het actief of, indien van toepassing, opgenomen als een afzonderlijk actief, alleen als het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen met betrekking tot het item naar de Groep zullen vloeien en de kosten van het item betrouwbaar kunnen worden gemeten.

De boekwaarde van elk onderdeel dat als afzonderlijk actief wordt geboekt, wordt niet langer in de balans opgenomen wanneer het wordt vervangen. Alle andere reparaties en onderhoud worden ten laste gebracht van de winst-en-verliesrekening in de verslagperiode waarin ze worden uitgevoerd. Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode om hun kosten, na aftrek van hun restwaarde, als volgt over hun geschatte gebruiksduur te verdelen:

 

Levensduur

Gebouw & grond

3% - 10%

Meubilair & inrichting

10% - 50%

Kantooruitrusting

10% - 50%

Gebruiksrechten - gebouwen & terreinen

1 - 10 jaar

Gebruiksrechten - voertuigen

5 jaar

De restwaarde en gebruiksduur van de activa worden aan het einde van elke verslagperiode geëvalueerd en zo nodig aangepast. Voor het huidige en vorige boekjaar hebben geen impairments plaatsgevonden.

Winsten en verliezen op desinvesteringen worden bepaald door de opbrengst te vergelijken met de boekwaarde en worden opgenomen onder Overige baten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Vaste activa worden getoetst op bijzondere waardeverminderingen wanneer gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk niet realiseerbaar is. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen voor het bedrag waarmee de boekwaarde van het actief de realiseerbare waarde overschrijdt. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde van een actief verminderd met de kosten van vervreemding en de bedrijfswaarde. Voor de beoordeling van bijzondere waardeverminderingen worden activa gegroepeerd op de laagste niveaus waarvoor er een afzonderlijk identificeerbare instroom van kasmiddelen bestaat, die grotendeels onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen uit andere activa of groepen van activa (kasstroom genererende eenheden, “CGU's”).

Niet-financiële activa anders dan goodwill die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, worden aan het einde van elke verslagperiode beoordeeld op mogelijke terugboeking van de bijzondere waardevermindering.

Schattingen

Afschrijvingen en waardeverminderingen

De afschrijving van materiële vaste activa en de afschrijving van immateriële activa zijn gebaseerd op schattingen van het management van de gebruiksduur, restwaarden en afschrijvingsmethode.

De geschatte gebruiksduur kan variëren voor vergelijkbare activa in verschillende entiteiten binnen de Groep. Factoren die deze variatie kunnen veroorzaken, zijn onder meer lokale groeipercentages, marktvolwassenheid, geschiedenis van vervanging of overdracht van activa en de kwaliteit van de gebruikte componenten.

De groep verricht jaarlijks de beoordeling of sprake is van een materiele duurzame bijzondere waardevermindering  

De ontwikkeling van materiële vaste activa door de jaren heen is als volgt (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro's

Gebouw & Grond

Andere vaste activa

Gebruiks-rechten

Totaal

Aanschaffingswaarde

    

Per 1 januari 2022

5.055

47.256

67.349

119.660

     

Aanvullingen door overnames

345

1.240

1.059

2.644

Overige toevoegingen

1.432

4.654

18.219

24.305

Desinvesteringen

-925

-17.596

-7.921

-26.442

Totaal mutaties

852

-11.702

11.357

507

     

Per 31 december 2022

5.907

35.554

78.707

120.168

     

Aanvullingen door overnames

503

2.234

1.996

4.733

Overige toevoegingen

853

4.529

26.489

31.871

Desinvesteringen

-7

-2.754

-12.384

-15.145

Overige mutaties

-131

333

-

202

Totaal mutaties

1.218

4.342

16.101

21.661

     

Per 31 december 2023

7.125

39.896

94.808

141.829

     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

    

Per 1 januari 2022

3.744

38.179

-

41.923

     

Toevoeging door overnames

149

748

-

897

Desinvesteringen

-923

-16.731

-7.921

-25.575

Afschrijvingen voor de periode

467

3.756

19.039

22.759

Impairment

-

-

-

-

Totaal mutaties

-307

-12.227

11.118

-1.416

     

Per 31 december 2022

3.437

25.952

11.118

40.507

     

Toevoegingen door overnames

202

1.339

-

1.541

Desinvesteringen

-22

-2.490

-12.384

-14.896

Afschrijvingen voor de periode

617

3.744

21.733

26.094

Impairment

-

-

-

-

Overige mutaties

-275

783

-

508

Totaal mutaties

522

3.376

9.349

13.247

     

Per 31 december 2023

3.959

29.328

20.467

53.754

     

Netto boekwaarde

    

Per 1 januari 2022

1.311

9.077

67.349

77.738

Per 31 december 2022

2.470

9.602

67.589

79.661

Per 31 december 2023

3.166

10.568

74.341

88.075