Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15 - Immateriële vaste activa en goodwill

Grondslagen

Goodwill

Goodwill, voortvloeiend uit bedrijfscombinaties, wordt gecategoriseerd als een immaterieel actief. Goodwill wordt niet afgeschreven, maar wordt jaarlijks getest op bijzondere waardeverminderingen - en vaker, als gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden wijzen op mogelijke bijzondere waardevermindering. Het wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. Eventuele winsten en verliezen op de vervreemding van een entiteit omvatten de boekwaarde van de goodwill die betrekking heeft op de verkochte entiteit.

Goodwill wordt toegewezen aan kasstroom genererende eenheden voor het testen op bijzondere waardeverminderingen. Deze toewijzing heeft betrekking op kasstroom genererende eenheden – of groepen van kasstroom genererende eenheden – die waarschijnlijk zullen profiteren van de bedrijfscombinatie die aanleiding heeft gegeven tot de goodwill. De Groep identificeert deze eenheden, of groepen van eenheden, op het laagste niveau waar goodwill intern wordt gecontroleerd voor managementdoeleinden

De Groep toetst goodwill en andere toepasselijke activa jaarlijks in december op bijzondere waardeverminderingen, of wanneer het management omstandigheden vaststelt die kunnen wijzen op een risico op bijzondere waardevermindering. Dit wordt gedaan door de realiseerbare waarde van het actief te vergelijken met de boekwaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen voor het bedrag waarmee de boekwaarde van het actief de realiseerbare waarde overschrijdt en wordt onmiddellijk opgenomen in de winst-en-verliesrekening. De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde van een actief verminderd met de kosten van vervreemding en de bedrijfswaarde. Bij de raming van de realiseerbare waarde is het management verplicht een schatting te maken van de verwachte toekomstige kasstromen van de kasstroom genererende eenheden in de prognoseperiode en tevens een geschikte disconteringsvoet te bepalen om de contante waarde van die kasstromen te berekenen. Dergelijke schattingen zijn onderhevig aan een zekere mate van beoordelingsvermogen en onzekerheid.

Bijzondere waardeverminderingen op goodwill worden vervolgens niet teruggenomen.

Overige immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa met uitzondering van intern gegenereerde activa, met inbegrip van software en licenties, worden gewaardeerd tegen kostprijs bij de eerste opname. Na de eerste opname worden de overige immateriële vaste activa gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele cumulatieve afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. Intern gegenereerde immateriële vaste activa, met uitzondering van geactiveerde ontwikkelingskosten, worden niet geactiveerd en uitgaven worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening op het moment dat ze worden gemaakt.

Ontwikkelingskosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan het ontwerpen en testen van identificeerbare en unieke softwareproducten die door de Groep worden beheerd, worden opgenomen als immateriële vaste activa wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

  • het technisch haalbaar is om het softwareproduct zo aan te vullen dat het beschikbaar is voor gebruik;

  • het management voornemens is het softwareproduct te voltooien en te gebruiken of te verkopen;

  • er is een mogelijkheid om het softwareproduct te gebruiken of te verkopen;

  • er kan worden aangetoond hoe het softwareproduct in de toekomst waarschijnlijke economische voordelen zal opleveren;

  • er voldoende technische, financiële en andere middelen beschikbaar zijn om de ontwikkeling te voltooien en het softwareproduct te gebruiken of te verkopen; en

  • De uitgaven die tijdens de ontwikkeling van het softwareproduct aan het softwareproduct kunnen worden toegerekend, kunnen op betrouwbare wijze worden gemeten.

Andere immateriële vaste activa worden jaarlijks afgeschreven over hun economische levensduur en beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen of wanneer er aanwijzingen zijn dat het immaterieel actief een bijzondere waardevermindering kan ondergaan. De afschrijvingsperiode en de afschrijvingsmethode voor een immaterieel actief worden ten minste aan het einde van elke verslagperiode herzien.

De immateriële vaste activa van de Groep hebben de volgende geschatte gebruiksduur:

 

Levensduur (in jaren)

Merken

5

Klanten

10

Werkvoorraad

1,5

Software

5

Ontwikkeling

5

Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa

De Groep beoordeelt of er een indicatie is dat een actief op elke balansdatum een bijzondere waardevermindering kan ondergaan. Als er een indicatie is, of wanneer een jaarlijkse toetsing van bijzondere waardeverminderingen voor een actief vereist is, schat de Groep de realiseerbare waarde van het actief.

De realiseerbare waarde van een actief is de hoogste waarde van een actief of de reële waarde van een CGU, verminderd met de kosten van vervreemding en de bedrijfswaarde. De realiseerbare waarde wordt bepaald voor een individueel actief, tenzij het actief geen instroom van kasmiddelen genereert die grotendeels onafhankelijk is van die van andere activa of groepen van activa. Wanneer de boekwaarde van een actief of CGU hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt het actief beschouwd als een bijzondere waardevermindering en wordt het afgeschreven tot de realiseerbare waarde.

Bij de beoordeling van de bedrijfswaarde worden de geschatte toekomstige kasstromen vóór belastingen verdisconteerd tot hun contante waarde met behulp van een disconteringsvoet vóór belastingen die de huidige marktbeoordelingen van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico's van het actief weerspiegelt. Bij het bepalen van de reële waarde minus de kosten van vervreemding wordt rekening gehouden met recente markttransacties. Als dergelijke transacties niet kunnen worden geïdentificeerd, wordt een passend waarderingsmodel gebruikt. Deze berekeningen worden gestaafd door waarderingsmultiples, beursgenoteerde aandelenkoersen voor beursgenoteerde bedrijven of andere beschikbare reële-waarde-indicatoren.

De Groep baseert haar berekening van de bijzondere waardeverminderingen op de meest recente budgetten en prognoseberekeningen, die afzonderlijk worden opgesteld voor elk van de CGU’s van de Groep waaraan de individuele activa zijn toegewezen. Deze begrotingen en prognoseberekeningen bestrijken over het algemeen een periode van vijf jaar. Een groeipercentage op lange termijn wordt berekend en toegepast om toekomstige kasstromen na het vijfde jaar te projecteren.

Een eerder opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies wordt alleen teruggenomen als er een wijziging is opgetreden in de veronderstellingen die werden gebruikt om de realiseerbare waarde van het actief te bepalen sinds het laatste bijzondere waardeverminderingsverlies werd opgenomen. De terugboeking is beperkt zodat de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de realiseerbare waarde, noch hoger dan de boekwaarde die zou zijn bepaald, na aftrek van afschrijvingen, als er in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief was opgenomen. Een dergelijke terugboeking wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening, tenzij het actief wordt geboekt tegen een geherwaardeerd bedrag, in welk geval de terugboeking wordt behandeld als een herwaarderingsverhoging.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de immateriële vaste activa (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro's

Merken

Klanten

Werk-voorraad

Goodwill

Software en Ontwikkeling kosten

Totaal

Aanschaffingswaarde

      

Per 1 januari 2022

5.990

16.722

3.635

125.433

18.487

170.267

       

Investeringen

-

-

-

23.996

5.538

29.534

Correcties

   

-1.157

-

(1.157

Desinvesteringen

-

-

-

-3.762

-4.058

-7.820

Totaal mutaties

-

-

-

19.077

1.480

20.557

       

Per 31 december 2022

5.990

16.722

3.635

144.510

19.967

190.824

       

Verwerving via acquisities

-

-

-

-

2.032

2.032

Investeringen

838

4.042

-

20.175

4.385

29.440

Desinvesteringen

-

-

-

-917

-753

-1.670

Totaal mutaties

838

4.042

-

19.258

5.664

29.802

       

Per 31 december 2023

6.828

20.764

3.635

163.768

25.631

220.626

       

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

      

Per 1 januari 2022

599

836

1.212

27.976

9.539

40.162

       

Desinvesteringen

-

-

-

-3.762

-4.033

-7.795

Afschrijvingen voor de periode

1.198

1.672

2.423

-

2.002

7.295

Vrijval earn-out

-

-

-

225

-

225

Waardevermindering

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties

1.198

1.672

2.424

-3.537

-2.031

-274

       

Per 31 december 2022

1.797

2.508

3.635

24.439

7.508

39.888

       

Desinvesteringen

40

-

-

-

-848

-808

Afschrijvingen voor de periode

1.238

1.672

-

-

3.491

6.401

Impairment

-

-

-

-

4.293

4.293

Totaal mutaties

1.278

1.672

-

-

6.936

9.886

       

Per 31 december 2023

3.075

4.180

3.635

24.439

14.444

49.773

       

Netto boekwaarde

      

Per 1 januari 2022

5.391

15.886

2.423

97.456

8.948

130.105

Per 31 december 2022

4.193

14.193

0

120.071

12.459

150.916

Per 31 december 2023

3.753

16.584

0

139.329

11.187

170.853

De in 2023 toegepaste impairment is gerelateerd aan de geactiveerde kosten van de implementatie van een ERP applicatie en het besluit tot gedeeltelijke her-implementatie. Bij deze impairment is rekening gehouden met een eventuele mogelijkheid van hergebruik.

Duurzame waardeverminderingen

De Groep bewaakt haar goodwill op het niveau van drie bedrijfsonderdelen (feitelijk kasstroom genererende eenheden). Deze eenheden omvatten bouwprojecten, bouwdiensten en specialiteiten. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de boekwaarde van goodwill per BU.

De boekwaarde van de aan de bedrijfsonderdelen toegerekende goodwill is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Building Projects

-

-

-

Building Services

37.091

24.881

25.665

Specialties

102.238

95.190

71.791

Totale goodwill

139.329

120.071

97.456

Belangrijkste aannames

Voor de berekening van bijzondere waardeverminderingen stelt de Groep voor elke divisie individuele prognoseberekeningen op. Deze prognoses bestrijken meestal een periode van vijf jaar, waarna een groeipercentage op lange termijn wordt toegepast om toekomstige kasstromen te projecteren.

Disconteringspercentages

De Groep berekent haar disconteringsvoet op basis van de 30-jaars risicovrije rente voor Nederlandse staatsobligaties en past deze vervolgens aan met een risicopremie. Deze premie weerspiegelt het extra risico dat verbonden is aan aandelenbeleggingen en het systematische risico van de Groep ten opzichte van de markt als geheel.

De risicopremie voor de aandelenmarkt wordt verkregen uit een onafhankelijke marktanalyse. Bovendien weerspiegelt het systematische risico, vertegenwoordigd door bèta, het relatieve risico van de actieve sectoren van de Groep in vergelijking met de totale markt. Dit is gebaseerd op mediane waarden die onafhankelijk afkomstig zijn van bedrijven als Duff & Phelps en Damodaran. De Groep houdt ook rekening met een kleinheidspremie en sectorspecifieke risico's.

De schuldrisicopremie is gebaseerd op een opslag op de externe financiering van de Groep. De gewogen gemiddelde kapitaalkosten worden bepaald aan de hand van een verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen die typisch is voor de sector. Per 31 december 2023 bedraagt de berekende disconteringsvoet 9,4%.

Omzetgroei

De voorspelde omzetgroei voor de Groep is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de omvang van de markt. De Groep schat een langetermijngroei die lager is dan of gelijk is aan de verwachte langetermijninflatie voor Nederland.

 

Gemiddelde jaarlijkse organische omzetgroei in prognoseperiode

Eindgroei-percentage

Divisie

  

Building Projects

6,0%

2,8%

Building Services

5,8%

2,8%

Specialties

7,8%

2,8%

De Groep voert een gevoeligheidsanalyse uit en concludeert dat een redelijk mogelijke verandering, individueel of in combinatie, niet leidt tot impairment. Daarbij worden de WACC en eindgroeipercentage +1% en -1% verondersteld.