Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate governance

De tweekoppige Raad van Bestuur (RvB) bepaalt het beleid van Unica. De Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit drie personen, houdt hier toezicht op. De coördinatie van de organisatie vindt tevens plaats vanuit het Executive Committee, waarin naast de RvB ook vertegenwoordigers van alle bedrijvenclusters en de shared services zijn opgenomen. Tevens is er regelmatig constructief overleg met de Ondernemingsraad, waarin de medezeggenschap van medewerkers is geregeld.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

De RvB bleef in 2020 ongewijzigd en bestond het gehele boekjaar uit John Quist (CEO) en Bert Moser (CFO). In de RvC hebben zich in 2020 eveneens geen wijzigingen voorgedaan. Michiel Jaski is voorzitter van de raad, Luc Hendriks en Henk ten Hove completeren de RvC als commissaris. Een verslag van de raad over 2020 is hier terug te vinden.

De RvB en de RvC bestaan volledig uit mannen. De RvB is ongewijzigd sinds 2014, toen John Quist aantrad als CEO. De RvC is in 2017 in de huidige vorm geïnstalleerd. Bij de vorming van de RvC is gericht getracht minimaal één vrouw toe te laten treden, maar dat is helaas niet gelukt. Bij wijzigingen in de samenstelling van het bestuur streeft Unica naar een evenredigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de RvB en RvC.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR), die afgelopen jaar bestond uit 15 zetels, heeft in 2020 diverse aanvragen voor advies en instemming ontvangen. Dankzij regelmatig en constructief overleg met onder meer de RvB kon de OR gefundeerd instemmen met en advies geven over beleidsontwikkelingen binnen Unica. Een verslag van de OR over 2020 is hier terug te vinden.

Unica ICT Solutions BV en Van Kempen Koudetechniek BV hebben een eigen OR. Regel Partners BV kent een eigen personeelsvertegenwoordiging.

Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke wijzigingen voor in de aandelenstructuur, behoudens de overname van Numan & Kant BV (75%), PCT International BV (100%), Van Kempen Koudetechniek BV (100%) en Van Kempen Service BV (100%).

Per 2 november 2018 is opgaaf aan het Handelsregister gedaan van het op Unica van toepassing zijnde structuurregime.