Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke waarde

Vanuit zijn leidende positie als een van de duurzaamste technisch dienstverleners van Nederland vertaalt Unica de maatregelen rondom de energietransitie naar praktische oplossingen die klanten helpen om hun klimaatambities in te vullen. Ook in de interne bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Marktontwikkelingen

In het Klimaatakkoord uit 2019 staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De vertaling van die afspraken naar concrete maatregelen is in 2020 vertraagd, maar de doelstellingen voor de lange termijn zijn onveranderd. Het thema blijft de komende jaren actueel en zal niet verdwijnen, maar de invulling van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen is wel volatiel. Na een fase waarin ferme statements zijn gemaakt en duidelijke ambities zijn uitgesproken, is er in de uitvoeringsfase nu volop aandacht voor de haalbaarheid van de voorstellen. Deze fase van realisme versterkt het beeld dat maatregelen voor verduurzaming de meeste kans van slagen hebben als ze ook economisch rendabel worden.

Met zijn diepgaande kennis van de markt en stand der techniek kan Unica klanten goed ondersteunen om weloverwogen beslissingen te nemen om hun klimaatambities in te vullen. In de praktijk liggen er op de korte termijn vooral kansen in hybride vormen, waarbij een deel van de energiebronnen wordt verduurzaamd maar ook een deel van de bestaande energiebronnen in stand blijft. Die tussenfase is noodzakelijk om de duurzaamheidsoplossingen bereikbaar en betaalbaar te maken, teneinde in de loop der tijd te komen tot een eindoplossing waarmee de klimaatdoelstellingen volledig worden ingevuld.

Klanttrajecten

Ook klanten zoeken naar praktisch haalbare mogelijkheden om hun bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, zonder economisch of operationeel onverantwoorde maatregelen te nemen. De diensten die Unica op het gebied van energieoplossingen biedt zijn vaak maar een relatief klein onderdeel van de technische werkzaamheden die voor klanten worden uitgevoerd, maar hebben wel veel strategische impact.

In 2020 heeft Unica bijvoorbeeld het inkooptraject begeleidt voor een inkoopcollectief van 4.000 scholen in Nederland, die daarmee zijn voorzien van Europese en Nederlandse windenergie. Zij voldoen daarmee voor de komende vijf jaar aan de klimaatambities die op het gebied van schone energiebronnen aan onderwijsinstellingen worden gesteld. Ook individuele klanten onderzoeken gericht welke energiebesparende maatregelen zij verplicht dan wel vrijwillig kunnen nemen om te voldoen aan de klimaatwetgeving. Bij meer dan 300 klanten zijn door onze energieconsultants audits afgenomen en adviesrapporten opgesteld in het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) en Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Als resultaat van diverse audits kon Unica talrijke klanten een Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U) label toekennen, wat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende stappen passen bij verdere verduurzaming van het gebouw. Corporate klanten die Unica bedient maken eveneens gebruik van de energie-adviesdiensten die Unica kan leveren. Onder meer ABN AMRO en PwC vertrouwen voor het vertalen en concretiseren van de klimaatambities op de adviezen die Unica uitbrengt.

Naast beperking van uitstoot is ook hergebruik van materiaal een thema dat bij steeds meer klanten onderdeel is van de bedrijfsvoering. In het koepelcontract met Rijkswaterstaat, waar Unica vanaf de zomer van 2018 in diverse regio’s uitvoering aan geeft, is circulariteit een van de parameters waar de dienstverlening op wordt beoordeeld.

Interne bedrijfsvoering

Het vertalen van de klimaatdoelstellingen wordt ook toegepast op de eigen bedrijfsvoering. Teneinde dit meer focus te geven is sinds 2019 een Sustainability Board actief, waarin alle interne kennis over circulariteit, energie, supply chain, certificering en business development is gebundeld. Net als in de advisering aan klanten, zoekt Unica ook zelf naar de meest haalbare en betaalbare initiatieven. Aan de hand van die analyse worden de verschillende mogelijke verbeteracties geprioriteerd.

Afvalverwerking is een domein waarin de afgelopen jaren al stappen zijn gemaakt. Dankzij doelmatigere inzet van beschikbare middelen is het afval dat Unica afvoert in de afgelopen twee jaar ondanks de groei van de organisatie met ruim 12% procent verminderd. Het grondstoffenbehoud bij de verwerking is bovendien met 5% gestegen naar 35% in 2020. In samenwerking met afvalverwerker Renewi worden de komende jaren verdere maatregelen genomen om de afvalwerking op alle Unica-projectlocaties verder te verbeteren en nieuwe kantoren en projectlocaties van de Unica-organisatie aan te sluiten.

Waar de aanpak van de afvalverwerking een voorbeeld is van gerichte maatregelen op de korte termijn, is verduurzaming van het wagenpark een voorbeeld dat op de middellange termijn effect moet sorteren in de klimaatambities van Unica. Met een wagenpark van ruim 1.950 (service)auto’s levert mobiliteit de grootste bijdrage in de CO2-footprint van Unica. Over het jaar 2020 is hierin al een daling zichtbaar van meer dan 10%, hoofdzakelijk omdat er door veel thuiswerkende collega’s veel minder gereden is.

Om daar na de coronacrisis een permanent vervolg aan te geven heeft Unica diverse reductiemaatregelen bepaald om de CO2-uitstoot van het wagenpark structureel te verminderen. De belangrijkste component is het verhogen van de aantrekkelijkheid van de leaseregeling voor elektrische auto’s. Verschillende drempels zijn in 2020 weggenomen, zoals de toegang tot een laadpunt op eigen terrein en de toevoeging van een vakantieregeling waarin een berijder elk jaar enkele weken een benzineauto kan gebruiken voor vakantiereizen naar het buitenland. Vanwege de coronacrisis was er uit het oogpunt van kostenbeheersing in 2020 een aantal maanden sprake van een bestelstop voor nieuwe leaseauto’s. Om de aantrekkelijkheid van elektrische auto’s te versterken, is de bestelstop voor dit segment een paar maanden eerder opgeheven. Dat heeft ertoe geleid dat ruim 50 medewerkers een elektrische auto hebben aangevraagd, waar zij anders wellicht voor een traditionele brandstofauto hadden gekozen.

Bovengenoemde maatregelen zijn van toepassing op de leaseauto’s voor indirecte medewerkers, maar het wagenpark van Unica bestaat voor 56% uit serviceauto’s. Hun flexibele inzetbaarheid stelt meer eisen aan onder meer de actieradius en het gewicht. Om de mogelijkheden voor elektrificatie van dit deel van het wagenpark te verkennen neemt Unica deel aan een tweejarig onderzoeksproject naar de inzet van elektrisch vervoer voor servicelogistiek door de hogescholen van Amsterdam (HvA), Arnhem en Nijmegen (HAN). Het project combineert kennis van logistieke processen, energievoorzieningen en het gedrag van medewerkers bij de adoptie van innovatie om elektrische servicelogistiek mogelijk te maken. Als onderdeel van het onderzoek voert Unica momenteel een pilot uit met een volledig elektrische bestelbus in de regio Arnhem. Los van deze studie is er een pilot gestart met de inzet van vijf volledig elektrische serviceauto’s, om te bepalen of deze voldoende mogelijkheden bieden om de werkzaamheden bij klanten te verzorgen.

De initiatieven passen in de duurzame mobiliteitsstrategie van Unica, met als doelstelling om in 2030 een emissievrij wagenpark te hebben. Om in de tussentijd de uitstoot te verminderen wordt ook veel aandacht besteed aan bewustwording over het rijgedrag, bijvoorbeeld in de vorm van een app waarmee medewerkers op een positieve manier worden gestimuleerd om veiliger en zuiniger te rijden.

Eind 2020 behaalde Unica opnieuw een zilveren EcoVadis-certificaat voor zijn MVO-prestaties, waarin milieuprestaties een belangrijk aandeel hebben. Het EcoVadis-certificaat is een veelgebruikte internationale standaard om MVO-prestaties mee te toetsen. Unica gebruikt dergelijke analyses als structurele hulpmiddelen om zijn maatschappelijke waarde en milieuprestaties te meten en verbeterpotentieel te identificeren. Rondom duurzame interne bedrijfsvoering is er bijvoorbeeld nog winst te behalen in de eigen vastgoedomgeving, waar de gebouwgebonden registraties nog onvoldoende integraal beoordeeld en geregistreerd worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat er door de thuiswerkervaringen een heroriëntatie plaatsvindt op de benodigde kantoorcapaciteit en de bezetting wellicht teruggebracht kan worden. Die heroriëntatie zal Unica ook gebruiken om de duurzaamheidsindicatoren van het eigen vastgoed verder te verbeteren.