Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de RvC

Het jaar 2020 stond voor bijna elk bedrijf in het teken van aanpassingsvermogen. De coronacrisis zorgde voor situaties die voor iedereen onbekend waren, waardoor er flexibiliteit en creativiteit nodig was om de werkzaamheden voort te zetten volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen. Het is allereerst op zijn plaats om alle medewerkers van Unica te complimenteren met en te bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Hierdoor zijn de negatieve effecten van de coronacrisis op Unica relatief beperkt gebleven. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft gedurende het jaar vanzelfsprekend veel contact gehad met de Raad van Bestuur (RvB) en het management van Unica. Zij hebben zich zeer bekwaam getoond in het beheersen van de coronacrisis. De rust, de aandacht en het ondernemerschap waarmee het Unica-management de gevolgen van deze crisis heeft aangepakt, verdient eveneens een compliment.

In die aanpak lag het accent uiteraard op de gezondheid en het welzijn van medewerkers en de preventiemaatregelen die nodig waren om risico’s op coronabesmetting te minimaliseren. Voor de binnendienst medewerkers was de instructie om zoveel mogelijk thuis te werken, terwijl uitgebreidere maatregelen nodig waren voor de buitendienst. Hierbij was de leidraad om strikt de RIVM-richtlijnen te volgen samen met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, dat door brancheorganisatie in de bouw en techniek was vastgesteld. Desalniettemin werd er vooral van buitendienst medewerkers veel alertheid en aanpassingsvermogen gevraagd, om de werkzaamheden door te laten gaan zonder daarbij zelf gezondheidsrisico’s te lopen.

Crisisbestendigheid

Mede als gevolg van de fantastische inspanningen van alle medewerkers en de risicobeperkende maatregelen is Unica er in 2020 opnieuw in geslaagd een aanzienlijke groei te realiseren. Met een omzetgroei van ruim 11,5% tot € 539 miljoen wist Unica de reeds sterke groeicijfers van de afgelopen jaren te continueren. Daarbij steeg de EBITA van € 35,1 miljoen in 2019 tot € 37,5 miljoen in 2020 waarbij de EBITA-marge een lichte daling vertoonde van 7,3% naar 7,0%. Deze trendbreuk is te wijten aan de coronacrisis, waarvan de gevolgen voor Unica weliswaar beperkt waren, maar niet geheel afgewend konden worden. Men kan stellen dat de crisisbestendigheid van Unica sterk is: het decentrale bestuursmodel, waarin de verschillende bedrijven van de Unica Groep zelfstandig opereren, leidt tot slagkracht en ondernemerschap diep in de organisatie hetgeen in onzekere tijden veel voordelen brengt. Bovendien kent Unica in zijn activiteiten en de marktsegmenten die het bedient veel variatie, zodat het niet afhankelijk is van slechts enkele overheersende sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis.

Deze spreiding is terug te zien in het netwerk van negen clusters, waarin Unica zijn bedrijven heeft georganiseerd. Elk van de negen clusters droeg afgelopen jaar bij aan de goede resultaten van Unica en de groei die het bedrijf doormaakt. Waar de sterkste groei de afgelopen jaren vooral zichtbaar was in relatief nieuwe clusters zoals Access & Security, ICT Solutions en Fire Safety, realiseerden de traditionele clusters Building Services en Building Projects in 2020 eveneens sterke groeicijfers. Daarnaast is de strategische focus op de sector industrie zichtbaar in de resultaten van het cluster Industry Solutions, dat een forse groei in zowel omzet als rendement noteerde.

Overnames

Een deel van de groei binnen het industriële domein is afkomstig van acquisities. In maart van dit jaar werd PCT Koudetechniek overgenomen en in december volgde de overname van Van Kempen Koudetechniek. Het expertisedomein koudetechniek werd dankzij die acquisities als nieuw specialisme toegevoegd. Unica ziet voor dit specialisme niet alleen kansen in het industriesegment, maar ook binnen andere disciplines zoals datacenters, warmte/koudetechnieken en airconditioning. Met de klantenportefeuilles van PCT en Van Kempen krijgt Unica tevens toegang tot de minder conjunctuurgevoelige foodsector.

Ook op het gebied van intelligente gebouwautomatisering versterkte Unica in 2020 zijn netwerk van bedrijven. Met de aansluiting van Numan & Kant werd de expertise in meet- en regeltechniek verder versterkt. De acquisitie van het bedrijf in Strijen (Zuid-Holland) zorgde daarnaast voor verdere regionale uitbreiding van het cluster Building Intelligence, waarin Numan & Kant is ondergebracht. Met kantoren door heel Nederland heeft dit cluster inmiddels landelijke dekking, zodat men elke opdrachtgever in de eigen regio kan bedienen.

Acquisities zullen een belangrijke rol blijven spelen in de groeistrategie van Unica, waarbij voor elk cluster wordt ingezet op zowel versterking van de landelijke dekking als uitbreiding van de gespecialiseerde kennis.

Overleg

Vanzelfsprekend heeft onze raad in het afgelopen jaar intensiever dan gebruikelijk contact gehad met de RvB. Bij de start van de coronacrisis was er wekelijks overleg waarin de mogelijke effecten van de crisis uitvoerig werden besproken. De overlegfrequentie is in de loop van het jaar teruggebracht, al was de tevredenheid over de laagdrempelige digitale vorm van vergaderen aanleiding om ook de reguliere overlegmomenten tussen RvC en RvB frequenter plaats te laten vinden.

In de vergaderingen stonden uiteraard ook andere thema’s op de agenda. Zo is in het afgelopen jaar onder meer gesproken over digitalisering en innovatie, medewerker betrokkenheid, acquisitiestrategie en veiligheid. Daarnaast heeft de RvC meerdere cluster- en stafdirecteuren in haar vergaderingen uitgenodigd om de voortgang in hun betreffende verantwoordelijkheidsgebied te bespreken. Bovendien is er eenmaal overleg geweest met een afvaardiging van de Ondernemingsraad en eenmaal met de volledige Ondernemingsraad.

Kansen

De coronacrisis zal in 2021 en de komende jaren invloed hebben op de economische groei, waarbij de verwachte effecten nog met veel onzekerheden zijn omkleed. Als de steunmaatregelen rondom de coronacrisis zijn afgebouwd, worden de permanente gevolgen voor het bedrijfsleven waarschijnlijk duidelijk. Hoewel Unica als sterk bedrijf met een stabiel fundament crisisbestendig is, blijft alertheid over eventuele uitgestelde effecten van corona de komende jaren geboden. Daarentegen biedt de verwachte aanpassing van gebouwen vanwege corona juist ook kansen voor Unica, net als de internationale klimaatdoelstellingen die de komende jaren centraal zullen blijven staan.

Het behouden en aantrekken van medewerkers houdt onverminderd de aandacht in de strategie van Unica. Om de groeidoelstellingen te bereiken is er in de komende jaren plaats voor honderden nieuwe medewerkers. De aantrekkelijke positionering en heldere groeistrategie van Unica in combinatie met goede arbeidsvoorwaarden geeft ons het vertrouwen ook in de toekomst voldoende nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken.

Ondertekening

De RvB heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en Deloitte Accountants heeft deze gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De bevindingen zijn in aanwezigheid van de RvB met de accountant besproken en de jaarrekening is aansluitend door de RvC ondertekend. De aandeelhouders is gevraagd om de jaarrekening aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaatbestemming van de RvB te aanvaarden. Tevens is aanbevolen om decharge te verlenen aan de RvB voor het gevoerde beleid en aan onze raad voor het gehouden toezicht.

Gezien de positieve perspectieven voor Unica en de prettige samenwerking met John Quist en Bert Moser, die samen de RvB vormen, en mijn collega-commissarissen Luc Hendriks en Henk ten Hove, beleef ik veel plezier aan het voorzitterschap van de RvC. Ik zie ernaar uit om in die hoedanigheid mijn bijdrage te blijven leveren aan het succes van Unica.

Hoevelaken, 26 maart 2021

Michiel Jaski
Voorzitter Raad van Commissarissen