Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Woord van de Raad van Bestuur

Het jaar 2020 werd gedomineerd door de coronacrisis, die ook binnen Unica uiteraard permanent de aandacht had. Het continueren van onze activiteiten was een belangrijk aandachtspunt, maar vooral de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers stond daarbij centraal. Dat vergde aanpassingsvermogen, maar desondanks bleven de effecten van de coronacrisis voor Unica beperkt. Al onze medewerkers verdienen daarbij een groot compliment voor hun inzet en flexibiliteit.

Mede daardoor behaalde Unica in 2020 een recordomzet van € 539 miljoen (2019: € 483 miljoen), waarmee voor het eerst in de geschiedenis de grens van een half miljard werd gepasseerd. Getuige de omzetgroei van ruim 11,5% bleek de crisisbestendigheid van Unica groot. Dankzij decentraal ondernemerschap konden de meer dan 30 Unica-bedrijven snel schakelen met klanten en de diversiteit aan specialismen die Unica in huis heeft zorgde voor spreiding van de effecten. Het stabiele klantportfolio met focus op recurring business en minder conjunctuurgevoelige sectoren was een laatste aspect dat bijdroeg aan de crisisbestendigheid.

Elk van de negen bedrijvenclusters leverde een positieve bijdrage aan de economische prestaties van Unica in 2020. De EBITDA steeg in absolute termen van € 38,3 miljoen (2019) naar € 41,2 miljoen (2020), maar het rendementspercentage daalde licht van 7,9% naar 7,7%. De winstgroei was lager dan geprognotiseerd, wat het gevolg is van de coronacrisis die in enige mate de winstgroei in 2020 dempte.

Net als voorgaande jaren droeg de ambitieuze Mergers & Acquisitions (M&A) agenda bij aan de groei van Unica. Het netwerk van bedrijven werd in 2020 aangevuld met drie acquisities. Met de overname van Numan & Kant (maart) werden de activiteiten in het cluster Unica Building Intelligence versterkt, zowel in kennis als in regionale aanwezigheid. Dankzij de toevoeging kan het cluster door heel Nederland voorzien in oplossingen op het gebied van automatisering, data-analyse en Internet of Things (IoT).

Daarnaast versterkte Unica zich in 2020 met PCT Koudetechniek (maart) en Van Kempen Koudetechniek (december). Deze toonaangevende koeltechnische spelers in Nederland bedienen een breed scala aan klanten in diverse onderdelen van de foodsector. Koudetechniek is een krachtige aanvulling op de expertise van het cluster Unica Industry Solutions. Met kennis van industriële automatisering, procestechnologie, werktuigbouwkunde en hardware engineering verzorgt dit cluster complete oplossingen voor de industriële sector.

Door spreiding van de activiteiten in negen bedrijvenclusters is Unica organisatorisch goed in staat om jaarlijks meerdere bedrijven onder te brengen in zijn netwerk. Gerichte overnames zijn voor elk cluster dan ook onderdeel van de groeistrategie, waarbij verdere versterking van de digitale competenties in het bijzonder de aandacht heeft.

Die digitale competenties heeft Unica al in huis, wat tot uitdrukking kwam bij de lancering van Building Insight in 2020. Op dit dataplatform komen diverse kennisgebieden samen, waarbij de digitale schil de verbinding is tussen de data en de technische vakkennis. Na stapsgewijze implementatie bij enkele opdrachtgevers werd de uitrol van het platform in het najaar versneld vanwege de coronacrisis.

De specifieke module Building Insight | Air biedt een oplossing voor de toenemende onzekerheid over de luchtkwaliteit in binnenruimtes, wat vooral de belangstelling heeft van onderwijsinstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het platform is ontwikkeld door het Unica Innovation Center, de strategische divisie  van waaruit Unica zijn focus op innovatie in de praktijk brengt.

“Met deze oplossing presenteert Unica zich nog meer als kwaliteitsmerk”

Natuurlijk had ook de gezondheid van de eigen medewerkers volop de aandacht in 2020. Met hygiënemaatregelen op Unica-locaties werd het risico op coronabesmetting geminimaliseerd en aan de RIVM-richtlijnen werden geen concessies gedaan bij de inzet van medewerkers. Binnendienst-medewerkers werken sinds maart zoveel mogelijk thuis. Het duurzame inzetbaarheidsprogramma werd afgestemd op de nieuwe omstandigheden en het leiderschapsprogramma met focus op persoonlijke aandacht vanuit het management werd in de praktijk gebracht. Mede als gevolg hiervan daalde het verzuim binnen Unica in 2020 naar 5,2% (2019: 5,3%).

Met positieve beoordelingen gaven de medewerkers van Unica in het jaarlijkse onderzoek blijk van een hoge betrokkenheid, een belangrijke graadmeter voor het werkplezier en de kwaliteit van de dienstverlening. Die betrokkenheid beperkt ook de uitstroom, al houdt Unica de komende jaren vanwege de beoogde groei een forse wervingsbehoefte binnen de schaarse doelgroep van technisch personeel. Unica slaagt er doorgaans in om vacatures tijdig in te vullen, onder meer door te blijven investeren in sterke employer branding.

De klimaatdoelstellingen kregen in 2020 minder maatschappelijke aandacht, maar blijven een prominent speerpunt van het overheidsbeleid. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is de komende jaren een belangrijke rol weggelegd voor technisch dienstverleners. Vanuit diepgaande kennis van de markt en stand der techniek kan Unica de duurzaamheidsambities van zijn klanten helpen realiseren.

Unica zoekt ook zelf naar de realistische initiatieven om de bedrijfsvoering duurzaam in te vullen. In toenemende mate is het succes van Unica niet alleen af te meten aan economische prestaties, maar ook aan sociaal-maatschappelijke prestaties. Daarom rapporteert Unica in zijn jaarverslag de belangrijkste maatschappelijke resultaten vanuit elementen  van de Global Reporting Initiative (GRI) leidraad. Unica heeft de intentie om met betrekking tot milieu, sociale en bestuurlijke kwesties te voldoen aan de verwachtingen van de markt en maatschappij.

Unica zet zijn expertise en middelen ook in voor maatschappelijke ondersteuning, zoals in de samenwerking met de Hartstichting. Onze monteurs verzorgen op vrijwillige basis met het installeren en in gebruik nemen van AED’s, waarmee de Hartstichting wordt geholpen in haar doelstelling om een landelijk dekkend netwerk van beschikbare AED’s te realiseren. Met technische kennis en een landelijk vestigingennetwerk kan Unica door heel Nederland ondersteuning bieden. In 2020 zijn de eerste 25 Unica-vrijwilligers gestart.

De aanhoudende coronacrisis blijft reden tot waakzaamheid, maar Unica verwacht dat de langetermijneffecten op het bedrijf beperkt zijn. De omvangrijke opgave voor verduurzaming, de blijvende noodzaak van zorgvuldig technisch beheer en onderhoud en de focus op intelligente digitale technologie kan Unica uitstekend invullen met zijn gevarieerde netwerk van bedrijven. Elk van de negen clusters heeft veel groeipotentieel en dankzij de slagkracht van het decentrale model van zelfstandig opererende bedrijven blijft Unica flexibel. Zodoende zijn de toekomstperspectieven gunstig en is Unica uitstekend gepositioneerd om de komende jaren de huidige en toekomstige uitdagingen waar klanten mee te maken hebben op te lossen.