Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid en gezondheid

Het verbeterprogramma voor verzuimbegeleiding dat in 2019 is ingezet bewees zijn waarde tijdens de coronacrisis. In het programma ligt het accent op het voeren van goede gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, teneinde verzuimsignalen vroegtijdig te signaleren en serieus te nemen. De handvatten die leidinggevenden daarvoor zijn aangereikt konden in de praktijk worden gebracht toen corona in het voorjaar actueel werd.

Het verzuim van Unica over 2020 daalde daardoor naar 5,2%, een lichte afname van 0,1% ten opzichte van 2019. In circa 95% van de verzuimgevallen was er sprake van regulier verzuim, het restant was het gevolg van overheidsmaatregelen. Daarnaast was een beperkt percentage van circa 1% van de beschikbare manuren niet inzetbaar voor werk vanwege quarantaineverplichtingen, terwijl deze medewerkers zich wel gezond genoeg voelden om te werken. Dit percentage is niet opgeteld bij de verzuimcijfers.

Ruim tweederde van het personeelsbestand van Unica werkt in de buitendienst. De werkzaamheden van deze medewerkers konden over het algemeen gewoon doorgaan, mede dankzij hun eigen aanpassingsvermogen en de maatregelen bij ons bedrijf en onze opdrachtgevers. Branchevereniging Techniek Nederland ontwikkelde samen met sectorgenoten in de bouw en techniek het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, waarin de RIVM-adviezen vertaald zijn naar praktisch toepasbase richtlijnen voor werkzaamheden in de bouw en techniek. Dit protocol was voor ook voor Unica-medewerkers in de buitendienst de leidraad om op een veilige wijze hun werk te kunnen blijven doen.

Honderden medewerkers van Unica waren in 2020 door de coronamaatregelen genoodzaakt om thuis te werken. Voor velen had dat uiteraard effect op de werk/privé-balans. Binnen het duurzame inzetbaarheidsprogramma ‘Jouw DAG’ werd dan ook het accent verlegd naar de mogelijke gevolgen die thuiswerken met zich meebracht voor medewerkers. Vanuit het programma ondersteunt Unica zijn medewerkers om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Er werden onder meer middelen verstrekt om anderen aan te spreken op voldoende afstand houden, er werd aandacht besteed aan de risico’s van rugklachten door een verkeerde houding of voorzieningen op een thuiswerkplek en er werd een energiecheck aangeboden om medewerkers te helpen hun energiebalans vanuit huis in de gaten te houden. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), waarmee in 2019 binnen een deel van de Unica-organisatie een start was gemaakt, werd vanwege de coronabeperkingen in het voorjaar van 2020 enkele maanden uitgesteld en vanaf de zomerperiode digitaal vormgegeven. Ten slotte was er een digicoach beschikbaar voor medewerkers die het lastig vonden om met alle coronabeperkingen om te gaan. Met die coach konden zij 1-op-1 sparren over hun werk/privé-balans, thuiswerken, de werkdruk of zorgen over zichzelf of hun omgeving.

Begeleiding van leidinggevenden om gerichte persoonlijke aandacht te geven aan medewerkers blijft de komende jaren een prioriteit in de bedrijfsvoering van Unica. Die aanpak helpt bij het verder terugdringen van het verzuim en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling versterkt de medewerkerbetrokkenheid.

Nauw verbonden met het thema gezondheid is de permanente aandacht voor veiligheidsbewustzijn die binnen Unica centraal staat. Dit blijkt noodzakelijk, getuige de toename van het aantal ongevallen die in 2020 binnen Unica zijn geregistreerd. Het beeld dat hierdoor ontstaat kent twee kanten: enerzijds streeft Unica er uiteraard naar dat er geen ongelukken plaatsvinden, maar anderzijds streeft Unica ook naar een veiligheidscultuur waarin elk incident of risico gemeld wordt en er gerichte verbetermaatregelen genomen kunnen worden. Ook de groei van Unica brengt in absolute aantallen een kans op stijging van het aantal ongevallen en incidenten met zich mee. Desalniettemin is de toename van de ongevalsindicatoren aanleiding om in 2021 het veiligheidsbewustzijn binnen Unica verder te vergroten. Toetsing en certificering van het veiligheidsbeleid volgens de Veiligheidsprestatieladder is een gericht programma dat daarvoor het komende jaar wordt uitgevoerd.