Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Continue verbetering

Verdere professionalisering van processen levert een bijdrage aan de resultaten van Unica en de toegevoegde waarde aan klanten. Vanuit het Shared Service Center (SSC) worden dan ook meerdere verbetertrajecten gecoördineerd die de komende jaren een bijdrage leveren aan de besturing van Unica.

Zo zijn in 2020 verbeteringen doorgevoerd in het interne communicatieproces. Met de invoering van verschillende periodieke nieuwsbrieven is de uniforme informatievoorziening aan medewerkers over de strategie van Unica versterkt. Het proces voorziet ook in het verzamelen van statistieken over het bereik, dat waardevolle input vormt om de interne communicatieprocessen in de toekomst verder te verbeteren. In 2020 is ook een aangepaste klokkenluidersregeling ingevoerd.

Voor de aansluiting van nieuw toegetreden bedrijven op de processen binnen Unica is in 2020 gewerkt aan een uniforme leidraad. Vanuit het team dat verantwoordelijk is voor Mergers & Acquisitions (M&A) wordt dit proces in 2021 in overleg met de bedrijvenclusters en de shared services afgerond en geïmplementeerd. Verder wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van de risicobeheersing en financiële besturing van het bedrijf. In 2020 is het fundament gelegd voor de samenstelling van een Business Control Framework (BCF) dat moet resulteren in nog scherpere richtlijnen en maatregelen om risico’s te beheersen en zodoende ‘in control’ te zijn.