Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Gefactureerde omzet (12)

566.904

 

496.879

 

Mutatie saldi gefactureerde termijnen inzake onderhanden projecten

-61.267

 

-83.062

 

Omzet opgeleverde werken

505.637

 

413.817

 

Mutatie onderhanden projecten (exclusief gefactureerde termijnen)

33.309

 

69.609

 

Som der bedrijfsopbrengsten (productie-omzet)

 

538.946

 

483.426

     

Materialen

122.089

 

116.379

 

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

119.646

 

90.976

 

Lonen en salarissen (13)

148.058

 

132.871

 

Sociale lasten

23.885

 

22.591

 

Pensioenlasten

15.680

 

14.028

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

6.111

 

5.052

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

3.689

 

3.136

 

Inleen derden

23.249

 

24.000

 

Overige bedrijfskosten (14)

45.105

 

44.316

 

Som der bedrijfslasten

 

507.512

 

453.349

     

Bedrijfsresultaat

 

31.434

 

30.077

     

Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen (15)

 

-383

 

-85

Financiële baten en lasten (16)

 

-128

 

-10

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

 

30.922

 

29.982

Belastingen (17)

 

-9.238

 

-8.711

Geconsolideerd resultaat na belastingen

 

21.684

 

21.271

Waarvan aandeel van derden (18)

 

-199

 

-22

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

 

21.485

 

21.249