Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(volgens de indirecte methode)

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Bedrijfsresultaat

 

31.434

 

30.077

     

Aanpassingen voor:

    

Afschrijvingen

 

9.800

 

8.188

Mutatie voorzieningen

 

1.120

 

-970

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

Mutatie voorraden

-297

 

395

 

Mutatie onderhanden projecten

31.997

 

13.453

 

Mutatie debiteuren

883

 

-5.685

 

Mutatie overige vorderingen

2.925

 

-5.352

 

Mutatie kortlopende schulden

2.816

 

-4.165

 
  

38.323

 

-1.354

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

80.678

 

35.940

     

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

 

-3

 

-85

Belastingen

 

-1.907

 

-973

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

78.767

 

34.882

     

Investeringen in ontwikkelingskosten en software

-3.510

 

-2.271

 

Investeringen in materiële vaste activa

-1.770

 

-4.724

 

Verwervingen groepsmaatschappijen

-22.243

 

-5.151

 

Investeringen in financiele vaste activa

0

 

-24

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-27.523

 

-12.170

     

Mutatie rekeningcourantschuld aandeelhouder

-9.377

 

-44.902

 

Rente

-128

 

-10

 

Betaald dividend

0

 

-318

 

Ontvangen dividend

0

 

98

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-9.505

 

-45.132

     

Netto kasstroom

 

41.739

 

-22.420

In verworven deelnemingen aanwezige geldmiddelen

 

1.936

 

219

Stand per 1 januari

 

14.289

 

36.490

Stand per 31 december

 

57.964

 

14.289