Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 - Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 10 miljoen, onderverdeeld in 10 miljoen gewone aandelen van € 1 nominaal. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen-A, -B, -C, -D en -E.

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Geplaatst en volgestort zijn:

  

5.000.000 gewone aandelen-A

5.000

5.000

5.000.000 gewone aandelen-B

5.000

5.000

 

10.000

10.000

Wettelijke reserves deelnemingen

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

444

554

Mutatie

1.756

-110

Stand per 31 december

2.200

444

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

624

493

Mutatie

395

131

Stand per 31 december

1.019

624

Agio

Betreft het verschil tussen de waarde van de indertijd ingebrachte activa en de nominale waarde van de uitgegeven aandelen.

Overige reserves

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

57.210

37.826

Mutatie wettelijke reserve deelnemingen

-1.536

110

Mutatie wettelijke reserve ontwikkelingskosten

-397

-131

Uit resultaatbestemming 2019/2018

21.249

19.405

Dividend betaling

-39.617

0

Correctie agio / PYA

253

0

Stand per 31 december

37.162

57.210

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

Resultaten boekjaar

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Stand per 1 januari

21.249

19.405

Resultaat boekjaar

21.485

21.249

Resultaatbestemming, naar overige reserves

-21.249

-19.405

Stand per 31 december

21.485

21.249

Winstbestemming 2019

Conform het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 3 maart 2020 is de winst over 2019 toegevoegd aan de overige reserves en € 39.617.000 vanuit de overige reserves als interim dividend uitgekeerd.

Voorstel resultaatverwerking 2020

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winst over 2020 van € 21.485.000 toe te voegen aan de overige reserves. Daarnaast wordt voorgesteld om € 3.275.000 vanuit de overige reserves als interim dividend uit te keren (via rekening-courant). Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel. De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma.

ING Bank NV, ABN AMRO Bank NVV, en Deutsche Bank AG hebben aan Unica Groep BV en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee hebben de groepsmaatschappijen vorderingen, voorraden en inventaris aan de bank verpand.

Transacties met verbonden partijen

Unica Groep BV brengt rente in rekening aan de werkmaatschappijen. In 2020 ging het om een bedrag van € 1,1 miljoen (2019: € 1,1 miljoen).

Aantal werknemers

De vennootschap heeft in 2020 geen werknemers in dienst (2019: 0).

Ondertekening van de jaarrekening

Hoevelaken, 26 maart 2021

Raad van Bestuur
John Quist
Bert Moser

Raad van Commissarissen:
Michiel Jaski
Luc Hendriks
Henk ten Hove