Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2020

Geconsolideerde balans

2020

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

2020

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2020

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Unica Groep BV ontzorgt zijn opdrachtgevers met duurzame technologische oplossingen voor veiligheid, communicatie en comfort.

2020

1 - Immateriële vaste activa

Goodwill wordt afgeschreven in 7 of 10 jaar. Ontwikkelingskosten en software worden afgeschreven in 5 jaar. Unica Groep BV is voor een bedrag van € 5,0 miljoen (2019: € 3,4 miljoen) verplichtingen aangegaan voor de aankoop van software.

2020

2 - Materiële vaste activa

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.

2020

3 - Financiële vaste activa

Dit betreft:

2020

4 - Voorraden

2020

5 - Debiteuren

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2020

6 - Onderhanden projecten

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 1,1 miljoen aan rente gepassiveerd (2019: € 1,1 miljoen aan rente geactiveerd).

2020

7 - Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans van Unica Groep BV.

2020

8 - Aandeel van derden in het groepsvermogen

2020

9 - Voorzieningen

Deze betreffen:

2020

10 - Belastingen en premies sociale verzekeringen

2020

11 - Overige schulden en overlopende passiva

In de overlopende schulden is een post opgenomen van € 1,55 miljoen met betrekking tot earn-out vergoedingen waarvan € 1,2 miljoen een looptijd heeft langer dan 1 jaar.

Toon meer resultaten