Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Actief (voor winstbestemming)

    

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa (1)

    

Goodwill

47.613

 

32.615

 

Ontwikkelingskosten

1.019

 

624

 

Software

5.625

 

3.422

 
  

54.257

 

36.661

Materiële vaste activa (2)

    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.645

 

2.621

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

8.308

 

8.628

 
  

9.953

 

11.249

Financiële vaste activa (3)

    

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

38

 

45

 

Andere deelnemingen

44

 

108

 

Vorderingen op deelnemingen

25

 

0

 
  

107

 

153

Vlottende activa

    

Voorraden (4)

 

3.262

 

1.966

Vorderingen

    

Debiteuren (5)

76.867

 

67.109

 

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

2.340

 

3.066

 

Vordering op aandeelhouder

3.275

 

39.617

 

Nog te factureren

1.345

 

3.184

 

Overige vorderingen en overlopende activa

8.040

 

8.087

 
  

91.867

 

121.063

Liquide middelen

 

57.964

 

14.289

  

217.410

 

185.381

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Passief (voor winstbestemming)

    

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen (7)

71.866

 

89.910

 

Aandeel van derden in het groepsvermogen (8)

551

 

107

 

Totaal groepsvermogen

 

72.417

 

90.017

Voorzieningen (9)

 

5.988

 

3.985

Kortlopende schulden

    

Onderhanden projecten (6)

39.000

 

4.129

 

Schulden aan leveranciers

49.600

 

37.764

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen (10)

18.332

 

20.506

 

Te betalen personeelskosten

16.843

 

15.529

 

Nog te ontvangen facturen m.b.t. opgeleverde projecten

4.614

 

3.257

 

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

2.020

 

2.597

 

Overige schulden en overlopende passiva (11)

8.597

 

7.598

 
  

139.005

 

91.379

  

217.410

 

185.381