Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Actief

    

Vaste activa

    

Immateriële vaste activa

    

Goodwill

 

38.498

 

32.322

Financiële vaste activa (1)

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

46.761

 

47.414

 

Andere deelnemingen

2.252

 

508

 
  

49.013

 

47.922

Vlottende activa

    

Vorderingen

    

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

446

 

531

 

Vordering op aandeelhouder

3.275

 

39.617

 
  

3.721

 

40.148

Liquide middelen

 

37.416

 

2.354

  

128.648

 

122.746

     
     
     
     

Bedragen in 1.000 euro’s

 

2020

 

2019

Passief

    

Eigen vermogen (2)

    

Geplaatst kapitaal

10.000

 

10.000

 

Wettelijke reserve deelnemingen

2.200

 

444

 

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

1.019

 

624

 

Agio

0

 

383

 

Overige reserves

37.162

 

57.210

 

Resultaat boekjaar

21.485

 

21.249

 
  

71.866

 

89.910

Kortlopende schulden

    

Schulden aan groepsmaatschappij

55.235

 

32.089

 

Overige schulden

1.547

 

747

 
  

56.782

 

32.836

  

128.648

 

122.746