Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Woord van de Raad van Bestuur

Ook 2021 werd gekarakteriseerd door heftige gevolgen van het coronavirus die voor maatschappelijke ontwrichting zorgden. De effecten op de bedrijfsresultaten van Unica zijn beperkt, maar er werd veel aanpassingsvermogen van onze medewerkers gevraagd. De Raad van Bestuur heeft grote bewondering hoe zij zich hebben ingezet om werkzaamheden aan te passen, zodat de gevolgen voor klanten en collega’s minimaal waren.

Mede daardoor zette Unica ook in 2021 zijn ruime omzetgroei door. De omzet van € 663 miljoen in 2021 betekende een stijging van ruim 23% (2020: € 539 miljoen). Door de omvangrijke overnames van Unica in de afgelopen anderhalf jaar droeg de geacquireerde groei in 2021 flink bij aan de omzetstijging, maar ook de solide organische groei was in 2021 vergelijkbaar met voorgaande boekjaren. Nog positiever was de verbetering van het rendement. Door een combinatie van schaalvoordelen, beheersing van bedrijfskosten en betere marges groeide de EBITDA in 2021 naar € 56 miljoen (2020: € 41 miljoen), een stijging van meer dan 36%. Het rendementspercentage steeg naar 8,5%, waar dat percentage in 2020 nog op 7,7% lag. In de afgelopen vijf jaar steeg het rendement bijna twee keer zo snel als de omzet, waardoor Unica in een steeds gezondere rendementspositie verkeert.

Vanuit een ambitieuze M&A agenda versterkt Unica gericht zijn regionale aanwezigheid en zijn specialismen. Unica acquireerde in mei Pranger-Rosier, een toonaangevend installatiebedrijf in Noord-Nederland met vestigingen in Dokkum, Leeuwarden en Sneek. Deze grootste overname in de historie van Unica geeft toegang tot nieuwe klanten in Noord-Nederland en een sterkere positie in technisch beheer en onderhoud, dat nu vanuit een landelijke vestigingennetwerk van 17 locaties wordt aangeboden. Later in mei nam Unica ook Gerco en Applicom over. De oplossingen van deze marktleiders in passieve brandbeveiliging zijn geïnstalleerd in ruim 30.000 gebouwen en kenmerken zich door een hoge mate van digitalisering. Unica had al kennis van actieve brandveiligheid en kan door de overname integrale totaaloplossingen leveren voor brandveilige gebouwen. Ook binnen het specialisme ICT versterkte Unica zich in 2021 door de overname van In2Scope. Hierdoor kan Unica eenvoudiger integrale implementaties realiseren van Microsoft Dynamics, een suite softwareoplossingen voor geïntegreerde optimalisatie en analyse van bedrijfsprocessen.

Het Unica Innovation Center is als aparte divisie een belangrijke aanjager van de strategische focus op innovatie. Het team staat ook ten dienste van klanten die steeds vaker de expertise van het Unica Innovation Center inzetten. Met een jaarlijkse Innovation Challenge worden ook leveranciers gestimuleerd om de dienstverlening in de keten te verbeteren. Binnen de reguliere bedrijfsvoering van Unica vinden ook innovatietrajecten plaats, zoals de ‘Battery Power Supply’, een integrale brandveiligheidsoplossing waarin verschillende producten en diensten zijn samengebracht.

Medewerkers zijn voor Unica het visitekaartje naar opdrachtgevers. Hun onverminderd hoge betrokkenheid blijkt uit de resultaten van het medewerkersonderzoek. Vooral de stijging van de eNPS geeft aan dat veel medewerkers positief zijn over hun werkgever en familie, vrienden en bekenden aanraden om ook bij Unica aan de slag te gaan. Goed werkgeverschap brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor veiligheid en gezondheid. Ondanks corona werd de daling in het ziekteverzuim in 2021 gecontinueerd (5,1% in 2021 versus 5,2% in 2020). Dit is het resultaat van een verbeterprogramma, waarin de focus is verlegd van verzuim naar preventie en inzetbaarheid. De begeleiding van een nieuwe arbodienstverlener draagt daar in belangrijke mate aan bij, maar ook de implementatie van het programma ‘Jouw DAG’, dat zich concentreert op vitaliteit en balans, werpt zijn vruchten af.

Om het belang van veiligheid te onderstrepen behaalde Unica in 2021 de tweede trede van de Safety Culture Ladder (‘de Veiligheidsladder’). Dit instrument is een maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren bewust veilig te werken. Onderdeel van de certificering is de Veilig Unica App, die in 2021 is ontwikkeld om (bijna) ongevallen en incidenten eenvoudiger te melden. Unica heeft tevens een prominente positie in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), een branchecode die in 2014 samen met toonaangevende bouwpartijen en opdrachtgevers is opgezet.

De toekomstbestendigheid van Unica gaat hand in hand met duurzame ontwikkeling. Daarom rapporteert Unica in zijn jaarverslag de belangrijkste maatschappelijke resultaten vanuit elementen van de Global Reporting Initiatieve (GRI) leidraad. Het van oorsprong sterke fundament voor duurzaam en sociaal ondernemerschap is, met het oog op de lange termijn waarde creatie, in 2021 als integraal speerpunt opgenomen in de strategie. Van daaruit kan Unica zijn impact de komende jaren verder vergroten en een relevante bijdrage blijven leveren aan de maatschappij. De inspanningen voor de eigen bedrijfsvoering hebben daarbij de aandacht, maar er wordt ook bekeken hoe die vertaald kunnen worden naar ketensamenwerking en dienstverlening.

Met diepgaande kennis van de energiemarkt, verduurzamingsconcepten en financieringsmodellen opereert Unica in het hart van de energietransitie waarvan de vaart snel toeneemt. De betaalbaarheid van duurzame oplossingen verbetert onder invloed van volatiliteit, wet -en regelgeving en geopolitieke omstandigheden en maakt de overstap van traditionele fossiele oplossingen steeds aantrekkelijker. De klimaatambities en omvangrijke verduurzamingsopgaves waar klanten voor staan en de technische oplossingen die dat mogelijk maken kunnen door Unica gerealiseerd worden. Smart building toepassingen om gebouwen duurzamer, comfortabeler, veiliger en (kosten)efficiënter te maken dragen daar ook aan bij. De fundamentele ICT-kennis die Unica hiervoor in huis heeft wordt voor klanten ingezet bij de implementatie daarvan.

Grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en digitalisering vragen om meer technici, maar er zijn grote tekorten. Het verder versterken van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt is dan ook een prioriteit in het strategisch beleid van Unica. Het karakter van een familiebedrijf dat op elke locatie nog steeds in het DNA zit versterkt de aantrekkingskracht, maar ook sociaal ondernemerschap, diversiteit en inclusie spelen een belangrijke rol. Unica zoekt naar zij-instroom vanuit andere sectoren, maar biedt ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) waarvoor Unica zich in 2021 certificeerde toont het aan dat het die sociale verantwoordelijkheid serieus omarmt. Gendergelijkheid en inclusiviteit heeft de aandacht vanuit het diversiteitsplatform Unique en kreeg in 2021 concrete invulling middels een mentorprogramma en (digitale) bijeenkomsten voor vrouwelijk talent binnen Unica.

Het perspectief voor technische dienstverlening in het algemeen blijft onverminderd gunstig. Met zijn netwerk van bedrijven die allen toonaangevend zijn in hun specialismen, is Unica uitstekend gepositioneerd om klanten bij innovatieve en duurzame transformatieprocessen te begeleiden. Integrale oplossingen maken het verschil bij complexe uitdagingen als de energietransitie, dus samenwerking in de volle breedte is nodig. Maar ook het eigen ondernemerschap van de meer dan 35 bedrijven uit ons netwerk blijft een succesfactor waarmee Unica zijn slagkracht kan tonen in de regio of in de gespecialiseerde domeinen. Unica heeft als bedrijvengroep dan ook veel groeipotentieel. De multidisciplinaire kracht zorgt voor een sterke positie om klanten en de maatschappij de komende jaren nog breder van dienst te zijn en toegevoegde waarde te bieden.