Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Begrippenlijst

Belastingdruk

Belastingen in percentage van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Cashflow

Nettowinst plus afschrijvingen

Current ratio

Vlottende activa/kortlopende schulden

EBIT

Resultaat voor interest en belastingen

EBITA

Resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen goodwill

EBITA-marge

EBITA/som der bedrijfsopbrengsten

EBITDA

Resultaat voor interest, belastingen, afschrijving materiële vaste activa en goodwill

EBT

Resultaat voor belasting

GRI

Global Reporting Initiative

KPI

Kritische Prestatie Indicator

Quick ratio

Vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden

Rendement eigen vermogen

Nettowinst in percentage eigen vermogen

Solvabiliteit

Eigen vermogen/totaal vermogen

Werkzaam vermogen

Eigen vermogen plus aandeel derden plus voorzieningen

Colofon

Unica Groep
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken
T: 033 - 247 8080
E: info@unica.nl
W: www.unica.nl

Redactie

Unica Groep, Veronique van der Waal (Schrijfveer), Marion Bijsterveld.

Fotografie

Erik Wardekker, Jurjen Veerman, Bart van Overbeeke Fotografie.

© Unica Groep. Alle rechten voorbehouden. Unica heeft dit jaarverslag met zorg samen gesteld en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Unica.