Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2021 en verder

Dat Unica in het turbulente coronajaar 2020 zijn groei heeft kunnen doorzetten, versterkt de positieve verwachtingen voor de komende jaren. Wel blijft er in 2021 sprake van veel onzekerheid over de duur en de effecten van de coronacrisis. In de eerste maanden van 2021 zijn de maatschappelijke voorzorgsmaatregelen zelfs uitgebreid om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Dankzij de ervaringen uit de eerste periode van de coronacrisis lijkt de zakelijke markt wel rustiger te reageren en resulteren aanpassingen in het coronabeleid tot minder fluctuaties op de markt.

Desondanks blijft de aanhoudende coronacrisis reden tot waakzaamheid. Ondanks de hoge mate van crisisbestendigheid die Unica in 2020 heeft getoond, blijft Unica alert op de ontwikkelingen om waar nodig direct te anticiperen op mogelijke situaties waarin de gezondheid van medewerkers of de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in gevaar dreigt te komen. Met de middelen die daarvoor in 2020 zijn ingezet en de zorgvuldige set aan maatregelen die daarvoor inmiddels beschikbaar is, verwacht Unica die potentiële gevaren te kunnen beheersen.

Met de start van het vaccinatieprogramma aan het begin van 2021 is er voorzichtig perspectief dat de coronacrisis op afzienbare termijn een halt kan worden toegeroepen. Dan worden ook de langdurige consequenties van deze crisis zichtbaar. Unica verwacht dat de langetermijneffecten op zijn bedrijfsactiviteiten beperkt zijn. Het perspectief voor de technische dienstverlening is onverminderd gunstig vanwege nog altijd bestaande opgaves voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, de noodzaak van zorgvuldig technisch beheer en onderhoud en de toename van intelligente digitale dienstverlening die Unica vanuit zijn netwerk van bedrijven kan bieden. Mogelijk hebben aanpassingen aan kantooromgevingen die als gevolg van corona verwacht worden zelfs een gunstig effect op de werkvoorraad. Waar kantoren een andere functie krijgen, is gespecialiseerde technische kennis essentieel om die aanpassingen, transformaties en herontwikkelingen te realiseren.

De langetermijneffecten van de coronacrisis zullen in enige mate ook de interne bedrijfsvoering binnen Unica veranderen. De genoodzaakte overstap naar nagenoeg volledig thuiswerken voor de binnendienst heeft aangetoond dat werken op afstand vaak goed mogelijk is. Uit zowel praktisch als sociaal oogpunt blijft het wenselijk om elkaar na de coronacrisis weer regelmatig op het werk te zien, maar gedeeltelijk werken vanuit huis of het op afstand organiseren van overleg zal een permanent karakter krijgen. Mogelijk biedt dit kansen om de eigen huisvesting duurzamer en efficiënter in te richten. Tevens leidt dat tot structurele beperking van de CO2-emissie, doordat de mobiliteit en daarmee de uitstoot van het wagenpark afneemt.

Een heroriëntatie in de vastgoed- en mobiliteitsbehoeftes past in de beweging die Unica heeft ingezet om naast stabiele economische groei ook meer aandacht te besteden aan maatschappelijke relevantie. Het beleid met betrekking tot milieu-, sociale en bestuurlijke kwesties wordt in de komende jaren verder geprofessionaliseerd om aan de verwachtingen van de markt en de maatschappij te blijven voldoen.

Na de lichte daling in 2020 als gevolg van corona legt Unica in 2021 in zijn financiële groeidoelstellingen de focus op herstel van het rendementspercentage. Dat wil uiteraard niet zeggen dat omzetgroei geen aandacht krijgt: ook in 2021 verwacht Unica gecontroleerd te blijven groeien. Elk van de negen bedrijvenclusters heeft veel groeipotentieel, dus voor alle bedrijfsactiviteiten wordt in de komende jaren verdere groei verwacht. Deze autonome groei wordt versterkt met meerdere acquisities die Unica in 2021 wil realiseren. Het aanvullen van het netwerk van bedrijven met partijen ter uitbreiding van de specialismen of de regionale aanwezigheid is een voor Unica bewezen methode die de afgelopen jaren met succes in de praktijk is gebracht.

De steeds nauwere samenwerking van bedrijven binnen en buiten het eigen cluster resulteert erin dat Unica zijn klanten steeds meer toegevoegde waarde en integrale oplossingen kan bieden. Digitale technologie ter aanvulling op de traditionele technische competenties die Unica in huis heeft, is een belangrijke verbindende factor. De investeringen in het nieuwe ICT-landschap, dat in 2021 en 2022 wordt afgerond, vormen het fundament voor de digitale transformatie die Unica doormaakt.

De technische kennis van vakspecialisten, variërend van monteurs tot ICT-architecten, is de belangrijkste voedingsbodem voor het succes van Unica. Het behoud van medewerkers en het bijdragen aan hun gezondheid blijven in 2021 en de komende jaren dan ook speerpunten in het beleid van Unica. Ook blijft Unica investeren in verdere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt om de verdere groei in te vullen, maar ook om de diversiteit in het bedrijf verder te versterken en de bestaande medewerkers de kans te geven carrièrestappen binnen het bedrijf te maken.

Het decentrale model met meer dan 30 zelfstandig opererende bedrijven heeft ook in 2020 zijn kracht bewezen en blijft de basis voor de slagkracht waarmee onze organisatie kan opereren. Unica is vanuit diverse maatschappelijk relevante thema’s uitstekend gepositioneerd om de komende jaren een bijdrage te leveren aan de huidige en toekomstige uitdagingen waar klanten mee te maken hebben. Samenvattend kan gezegd worden dat Unica uitstekend gepositioneerd is voor verdere groei en successen.

De Raad van Bestuur prijst zich na het roerige afgelopen jaar gelukkig met de prettige en constructieve samenwerking met de Raad van Commissarissen, het management en de Ondernemingsraad. De inzet van alle ruim 3.000 medewerkers en het vertrouwen dat onze relaties in ons stellen is eveneens een dankwoord waard. We kijken met veel vertrouwen naar 2021 en zien uit naar de verdere samenwerking.

Hoevelaken, 26 maart 2021

John Quist, CEO
Bert Moser, CFO(*) prognose