Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materialiteitsanalyse

Een materialiteitsanalyse staat aan de basis van de maatschappelijke thema’s waar Unica in zijn dagelijkse bedrijfsvoering het accent op legt. Deze analyse resulteert in verschillende materiële aspecten die zich toespitsen op maatschappelijke waarde, mensen en duurzaamheid en die waar nodig tot gerichte verbeteracties leiden. Ieder jaar toetst Unica of de oorspronkelijke impactanalyse die in 2015 is opgesteld nog aansluit bij de belangen van zijn stakeholders. Los van enkele accentverschuivingen kwamen deze belangen tot en met 2020 elk jaar grotendeels overeen.

De coronacrisis heeft in het afgelopen jaar vele maatschappelijke verschuivingen met zich meegebracht, wat ook op het zakelijke domein waarin Unica actief is invloed kan hebben. Om die reden is besloten om in 2021 een nieuwe materialiteitsanalyse uit te voeren, om te beoordelen of de balans tussen de belangen van stakeholders en de belangen van Unica zijn veranderd. Medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en aandeelhouders zijn daarbij in beginsel de belangrijkste partijen die een rol spelen bij het bepalen van de belangrijkste materiële thema’s voor Unica en de prioriteit die deze moeten krijgen in de bedrijfsvoering. Ook zijdelings betrokken belanghebbenden, zoals de overheid, het onderwijsveld en brancheverenigingen kunnen richting geven aan de prioritering van de maatschappelijke doelstellingen en inspanningen van Unica.